gerbbmp2020.gada 19.martā plkst.17.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Iepriekš sēde tika plānota 26.martā, taču, ņemot vērā valstī noteikto ārkārtējo situāciju un iespējamos turpmākos pulcēšanās ierobežojumus, domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs sēdi sasauca ātrāk. Arī šajā sēdē būs atļauts piedalīties tikai deputātiem un pašvaldības speciālistiem, kuri ir atbildīgi par attiecīgo lēmumprojektu sagatavošanu.

Saistošo noteikumu projekti

Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā

Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm

Par sociālajiem pabalstiem

Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai

“Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”

 

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par īrēto dzīvojamo telpu savstarpēju maiņu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

6. Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.5 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2012.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis -Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.

ZIŅO: V.Krauklis -Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

8. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm” apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis -Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

9.Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem” apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis -Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

10. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.8 “Par pabalstu personas apliecinošu dokumentu izsniegšanai” apstiprināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis -Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

11. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par nedzīvojamo telpu nomu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes gabalu iznomāšanu

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz SIA “AP Kaudzītes” kapitāla daļām.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

18. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par zemes vienības robežu shēmas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

25. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

26. Par nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

27. Par vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

29. Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

30. Par zemes nomas līguma pārjaunošanu.

ZIŅO: G.Ciglis- Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

31. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra nolikumā “Gulbenes Mākslas skolas nolikums”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs

32. Par Sveķu pamatskolas attīstības plāna 2020.-2022.gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs

33. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 27.decembra nolikumā “Gulbenes novada jauniešu centra “Bāze” nolikums”” apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs

34. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošo noteikumu Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

35. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lejasciema vidusskolā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

36. Par izmaiņām vidējās izglītības pakāpes klašu grupās 2020./2021.mācību gadā Lizuma vidusskolā.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

37. Par Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

38. Par naudas līdzekļu ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ALBA” pamatkapitālā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

39. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.marta lēmumā “Par projekta „Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana” atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu”

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

40. Par projekta “Wisdom of the streets” (“Ielu gudrība”) realizēšanu programmā ERASMUS+ jauniešu apmaiņas KA1 sektorā.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

41. Par grozījumiem 2020.gada 24.februāra domes sēdes lēmumā “Par projekta “Ezeru  un Pededzes upes apsaimniekošanas plānu izstrāde” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.5, 21. §).

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

42. Par aizņēmuma ņemšanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā”, Ident.Nr.EKII-3/8 īstenošanai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

43. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Blaumaņa ielā 51 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

ZIŅO: N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs

44. Par Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: A.Savickis – Izglītības, kultūras un sporta  komitejas priekšsēdētājs, N.Audzišs – Finanšu  komitejas priekšsēdētājs