Gerbonis mazsGulbenes novada pašvaldība 2020.gada 24.martā ir izdevusi rīkojumu par atbrīvojumu no vecāku līdzdalības maksas Gulbenes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs, pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to noteiktajiem ierobežojumiem. Šajā laikā visās izglītības iestādēs mācību procesa norise klātienē nenotiek un tas tiek nodrošināts attālināti, līdz ar to pašvaldība uz ārkārtējās situācijas laiku pārtrauks līdzdalības maksas aprēķināšanu un rēķinu piestādīšanu.

Gulbenes novada pašvaldībā līdzdalības maksa ir noteikta Gulbenes Mākslas skolā un Gulbenes Mūzikas skolā, un tā tiek izmantota mācību līdzekļu, materiālu un aprīkojuma iegādei, audzēkņu un pedagogu dalībai radošajos pasākumos (konkursos, koncertos, festivālos, mācību braucienos, izstādēs, u.c. pasākumos), izglītojamo rezultatīvās darbības motivācijai. Ja skolā mācās 1 audzēknis no ģimenes, tad par mācībām vienā izglītības programmā līdzdalības maksa ir 7 eiro mēnesī. Savukārt, ja skolā mācās 2 vai vairāki audzēkņi no ģimenes, tad par mācībām vienā izglītības programmā katram bērnam līdzdalības maksa ir 5 eiro mēnesī. No līdzdalības maksas pilnībā tiek atbrīvoti audzēkņi, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, vai ģimenē viens no vecākiem ir persona ar I grupas invaliditāti, un bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un izglītojamie, kuriem noteikta invaliditāte, uzrādot skolai invalīda apliecību.

Kārtību, kādā veicama Gulbenes Mākslas skolas un Gulbenes Mūzikas skolas izglītojamo vecāku līdzdalības maksa profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmu realizācijai, nosaka Gulbenes novada pašvaldības saistošie noteikumi “Par vecāku līdzdalības maksu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste