gerbbmp2020.gada 26.martā plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, arī šajā sēdē būs atļauts piedalīties tikai deputātiem un pašvaldības speciālistiem, kuri ir atbildīgi par attiecīgo lēmumprojektu sagatavošanu.

Saistošo noteikumu projekts 

Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”

Darba kārtība

1.Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2020. gadā.

ZIŅO: A.Rauza – Ekonomikas nodaļas vadītāja

2. Par atbrīvojumu no pašvaldības mantas nomas maksas

ZIŅO: S.Sīmanis – izpilddirektores vietnieks

3. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 26.marta saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

5. Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

6. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

7. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem .

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

8. Par zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

9. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

10. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs

12. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: N.Audzišs– Gulbenes novada domes priekšsēdētājs