gerbbmpPamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.martā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī saistībā ar Covid-19 izplatību un Gulbenes novada pašvaldības rīkojumiem, Gulbenes novada bāriņtiesā iedzīvotājus apkalpos ierobežotā kārtībā - pēc iepriekšējā pieraksta.

Aicinām iedzīvotājus neapmeklēt iestādi klātienē, bet nepieciešamības gadījumā sazināties, zvanot uz tālruņiem: 64497612; 64473238 un 26553891 vai rakstot uz e-pastu: . Dokumentus ir iespējams ievietot Gulbenes novada bāriņtiesas pasta kastītē ēkas, Ābeļu iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, 1.stāvā.

Vienlaikus, ņemot vērā bāriņtiesas pamatuzdevumu – prioritāri nodrošināt bērna un aizgādnībā esošas personas tiesības, bāriņtiesa ārkārtas situācijā nodrošina iespēju uzklausīt vai saņemt informāciju par iespējamiem bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību pārkāpumiem, kā arī nodrošina nekavējošu informācijas pārbaudi, ja tiek saņemtas ziņas par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu.

Lūdzam ziņot bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir informācija par bērniem:

  • kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
  • kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
  • ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

Informējam:

Ja vecāki neilgu laiku periodu ir spiesti atstāt bērnu citas personas aprūpē, aicinām vecākus izdot pilnvaru bērnu pārstāvībai attālināti, izmantojot Latvijas notāru pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vecāks šobrīd atrodas – https://www.latvijasnotars.lv/articles/latvijas-notaru-pakalpojumi-pieejami-attalinati-iepazistiet-digitalakos-no-tiem. Vienlaikus uzsverams, lai videokonsultācija varētu notikt, nepieciešams derīgs eParaksts. Citi nosacījumi videokonsultācijas notikšanai skatāmi - https://www.latvijasnotars.lv/pages/nosacijumi-videokonsultacijas-norisei.

Atgādinām, ka ņemot vērā situāciju ar izglītības iestāžu slēgšanu, kā arī ierobežojumiem atstāt bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs, aicinām vecākus  un personas, kuru aprūpē ir nodoti bērni, ievērot Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.panta sestajā daļā noteikto – vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes.

Gadījumā, ja bāriņtiesa konstatēs, ka bērns palicis bez vecāku gādības ārkārtējās situācijas rezultātā (bērna vecāki nevar atgriezties Latvijā valstu noteikto pārvietošanās ierobežojumu dēļ), bāriņtiesa veiks nepieciešamās darbības savas kompetences ietvaros, lai nodrošinātu bērna drošību, aprūpi un likumisku pārstāvību.

Inga Dukure,
Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja