gerbbmp2020.gada 19.martā Gulbenes novada dome pieņēma būtisku lēmumu attiecībā uz Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu. Reorganizējot Gulbenes 2.vidusskolu un Gulbenes novada valsts ģimnāziju, tās apvienojot, ar 2020.gada 1.augustu tiks izveidota jauna, konkurētspējīga izglītības iestāde “Gulbenes novada vidusskola” ar plašu mācību priekšmetu piedāvājumu atbilstoši Gulbenes novada vai jebkura cita novada skolēnu interesēm un nākotnes aicinājumam.

“Atbilstoša izglītība ir katra cilvēka drošs balsts uz kā būvēt nākotnes plānus, uzstādīt mērķus un sasniegt savus sapņus. Gulbenes novada dome pieņēma svarīgu lēmumu, izveidojot vienu vidusskolu, kas dos iespēju katram skolēnam īstenot apmācību pēc viņu talantiem un aicinājuma turpmākajai dzīvei. Izveidojot vienu vidusskolu, būs iespējams apgūt daudz vairāk izvēles mācību priekšmetu, vadoties pēc katra skolēna interesēm un nākotnes profesijas. Vide, kurā notiks mācības, būs brīva, atvērta, neuzspiesta, radoša, lai skolēns justos ieinteresēts piedalīties mācību procesā. Pieeja būs individuāla un pozitīvi konkurējoša ar maksimālu priekšmeta izzināšanas dziļumu pēc katra vajadzības. Esmu pārliecināts, ka šī skola būs viena no labākajām visā Latvijā! Tagad svarīgākais darbs ir atrast atbilstošu skolas direktoru un izveidot saliedētu, vienotu, draudzīgu un profesionālu pedagogu kolektīvu. Aicinu visus skolēnus līdzdarboties šīs jaunās skolas veidošanas procesā! Uzskatu, ka ar labām domām, pozitīvu attieksmi un ticību mēs kopā to paveiksim,” pieņemto lēmumu saistībā ar Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanu skaidro Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.

Kāpēc pārmaiņas bija nepieciešamas?

2020.gada 1.septembrī izglītībā tiks uzsākta pakāpeniska jaunā mācību satura īstenošana. Pamatizglītībā pārmaiņas skar mācību saturu un pieeju, vidējās izglītībā arī īstenošanas veidu. Katrā vidējās izglītības iestādē skolēniem būs jānodrošina izvēles iespējas starp vismaz diviem padziļināto kursu komplektiem, tas nozīmē, ka katrai izglītības iestādei jāpiedāvā skolēniem apgūt vismaz 4 padziļinātie kursi. Skolai būs iespēja izvēlēties, kurus no Vispārējās vidējās izglītības standartā iekļautajiem padziļinātajiem kursiem 12 mācību priekšmetos piedāvāt skolēniem apgūt.

2018.gada 11.septembra ir pieņemti Ministru kabineta notikumi Nr.583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”, kas stāsies spēkā 2020.gada 1.augustā, tie nosaka minimāli pieļaujamo skolēnu skaitu klašu grupā vidējās izglītības pakāpē, kuru izpildot iesaistīto pedagogu darba samaksa tiek finansēta no valsts mērķdotācijas līdzekļiem. Noteikumi paredz, ka minimāli pieļaujamais skolēnu skaits novadu pilsētās (reģionālās nozīmes attīstības centros), kurās ir divas un vairāk pašvaldības padotībā esošas vidusskolas, vidējās izglītības pakāpes klašu grupā ir 120 skolēni.

Gulbenes 2.vidusskolā 2017./2018.m.g. izglītojamo skaits vidējā izglītības pakāpē bija 117, 2018./2019.m.g. – 114, 2019./2020.m.g. – 117.  2020./2021.mācību gadā vidējās izglītības pakāpē plānotais izglītojamo skaits 10.klasē – 35, 11.klasē – 54 un 12.klasē – 34, kopā 123  izglītojamie.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā 2017./2018.m.g. izglītojamo skaits vidējā izglītības pakāpē bija 2017./2018.m.g. 87, 2018./2019.m.g. – 82, 2019./2020.m.g. – 82.  2020./2021.mācību gadā vidējās izglītības pakāpē plānotais izglītojamo skaits 10.klasē – 25, 11.klasē – 32 un 12.klasē – 28, kopā 85  izglītojamie.

Pamatojoties uz visu iepriekš minēto, kā arī izvērtējot ieguvumus un riskus, pēc vairākām sanāksmēm ar pedagogiem, vecākiem un skolēniem, lēmums par jaunas skolas izveidošanu tika pieņemts ar Gulbenes novada domes deputātu balsu vairākumu.

Vai jaunā skola pārņems saistības?

Lēmumā ir noteikts, ka jaunā izglītības iestāde “Gulbenes novada vidusskola” būs Gulbenes 2.vidusskolas un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas tiesību, lietvedības, arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, ilgtermiņa ieguldījumu, funkciju, t. sk., izglītības programmu un izglītības programmās uzņemto izglītojamo, pārņēmēja ar 2020.gada 1.augustu. Minētais nozīmē, ka visi darbinieki, kuriem ir darba tiesiskās attiecības līdzšinējās izglītības iestādēs, darbu turpinās Gulbenes novada vidusskolā. Arī pedagogu darba kvalitātes novērtējums un novērtējumam paredzētais termiņš ir spēkā esošs jaunajā izglītības iestādē. Jaunā izglītības iestādē būs visu iesākto nacionālā un starptautiskā mēroga projektu turpinātāja.

Kā notiks Gulbenes novada vidusskolas direktora izvēle?

Dibinātājs, Gulbenes novada dome, ir lēmis, ka jaunajai izglītības iestādei direktora atlasei atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” tiks rīkots konkurss.

Izvēlētajam direktora amata kandidātam būs prioritāri sekojoši darba uzdevumi:

 • izveidot skolas vadības struktūru, nosakot katram amatam funkcijas, atbildību un tiesības, īpašu uzmanību vēršot uz nosacījumu, ka izglītības process jānodrošina trijās ēkās;
 • plānot klašu kolektīvu izvietojumu skolas ēkās;
 • informēt par klašu kolektīviem, klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu skolotājiem;
 • īstenot skolēnu, skolotāju un darbinieku sadarbību, skolas kolektīva saliedēšanu;
 • rast risinājumus kvalitatīvai komunikācijas nodrošināšanai ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem;
 • iesaistot pedagogus, darbiniekus, skolēnus un vecākus formulēt skolas misiju, vīziju, mērķus un vērtības;
 • radīt vidi un nosacījumus pedagogu, darbinieku, skolēnu un vecāku iesaistei skolas darba plānošanā, lēmumu pieņemšanā;
 • izveidot kārtību, kā tiks nodrošināts kvalitatīvs mācību process (mācību vide, materiāltehniskais nodrošinājums, mācību procesa vērošana, atgriezeniskās saites sniegšana pedagogiem, pašnovērtēšana u.c.).

Ko piedāvās jaunā skola?

Apvienojot Gulbenes novada valsts ģimnāziju un Gulbenes 2.vidusskolu, izveidotajā Gulbenes novada vidusskolā turpināsim piedāvāt:

 • apgūt datoriku no 1.klases,
 • piedalīties Latvijas Olimpiskās komitejas projektā “Sporto visa klase”
 • piedalīties robotikas pulciņā, apmeklēt tehniskās jaunrades centru
 • piedalīties starptautiskajos jauniešu apmaiņas projektos Erasmus+ programmā
 • iesaistīties MOT programmā (programma skolēniem dzīvotprasmes apguvei)
 • piedalīties Dabaszinību skoliņas piedāvātajos pasākumos
 • iesaistīties jauniešu pašaudzināšanas programmās Award, “Esi līderis!”
 • piedalīties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā
 • apgūt Valsts aizsardzības mācību
 • apmeklēt “Panākumu Universitāti”
 • izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu vai projektu darbu
 • veidot skolēnu mācību uzņēmumus
 • piedalīties dažādos interešu izglītības pulciņos
 • nepieciešamības gadījumā saņemt atbalsta personāla (mediķu, logopēdu, sociālo pedagogu, psihologu, skolotāju palīgu, speciālo pedagogu) palīdzību.

2020./2021.mācību gadā 10.klases skolēniem piedāvāsim

padziļinātos kursus:

 • Latviešu valodu un literatūru II
 • Sociālās zinības II / Vēsturi II
 • Matemātiku II
 • Svešvalodas II (Angļu valodu II un Krievu valodu II)
 • Programmēšanu II/ Dizainu un tehnoloģijas II
 • Bioloģiju II
 • Fiziku II
 • Ķīmiju II

speciālos kursus:

 • Uzņēmējdarbības pamati (iespēja veidot skolēnu mācību uzņēmumus)
 • Projicēšanas metode (arī tehniskā grafika)
 • Valsts aizsardzības mācība
 • Publiskā runa
 • Radošā rakstīšana
 • Trešā svešvaloda, iespēja kārtot DSD (vācu valodas pirmās pakāpes diploms) eksāmenu
 • Veselības mācība (sadarbībā ar Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžu)
 • Digitālais dizains
 • Teātris un drāma

Saskaņā ar plānotajām pārmaiņām Izglītības likumā, kas nosaka izmaiņas izglītības sistēmā, īstenojot vispārējās vidējās izglītības programmas, aktivitātes izglītības iestāžu tīkla sakārtošanā Gulbenes novadā uzsākās jau 2019.gada rudenī. Tāpēc, plānojot Gulbenes novada pašvaldības 2020.gada budžetu, tajā tika paredzēti finanšu līdzekļi 60 000 eiro apmērā minēto procesu realizācijai. Ja lēmums šajā jautājumā netiktu pieņemts, tad plānotie finanšu līdzekļi atbrīvotos un tos varētu izmantot citam mērķim, par ko lemtu dome, skatot pašvaldības budžeta grozījumus.

Ar Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta sēdes lēmumu var iepazīties šeit.

Gulbenes novada pašvaldība