ninGulbenes novada pašvaldība informē, ka 2020gada 22.martā stājies spēkā  likums “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību”.

Likuma  4.pants nosaka, ka pašvaldībām 2020.gadā ir tiesības noteikt citus nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, kas atšķiras no likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajiem, tos pārceļot uz vēlāku laiku 2020. gada ietvaros.

Izvērtējot apstākļus un ņemot vērā to, ka līdz 14.aprīlim pašvaldības iestādēs apmeklētājus nepieņem un nav iespēju nekustamā īpašuma nodokli samaksāt skaidrā naudā, 2020.gada 26.marta Gulbenes novada domes ārkārtas sēdē pieņemts lēmums “Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu noteikšanu 2020. gadā”, kas nosaka,   ka 2020.gada nekustamā īpašuma nodokļa 1.ceturkšņa samaksas termiņš no 31.marta, 2.ceturkšņa samaksas termiņš no 15.maija, 3.ceturkšņa samaksas termiņš no 17.augusta tiek pārcelts uz 2020.gada 16.novembri.

Saskaņā ar šo lēmumu, visām  fiziskajām un juridiskajām personām līdz pēdējam nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņam, kas šogad ir 16.novembris, netiks aprēķināta nokavējuma nauda  par likumā noteikto ceturkšņa samaksas termiņu kavējumiem.

Lēmums neattiecas uz iepriekšējo gadu nesamaksātajiem nodokļa parādiem, par kuriem turpināsies nokavējuma naudas aprēķināšana likumā noteiktajā apmērā 0,05 % par katru nokavēto dienu no parāda pamatsummas.

Gulbenes novada pašvaldība aicina visus nodokļu maksātājus būt atbildīgiem, objektīvi izvērtēt savas finansiālās iespējas un savlaicīgi veikt nodokļa maksājumus.

Esam pateicīgi tiem maksātājiem, kuri nekustamā īpašuma nodokli par 2020.gadu jau ir samaksājuši pilnā apmērā vai daļēji, jo līdz 26.martam iekasēti 590254 EUR, kas veido 46 % no plānotās nodokļa summas.

Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa