Gulbenes novada domes deputāti 3.aprīļa ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu par ēdināšanas izdevumu kompensēšanu izglītojamajiem ārkārtējās situācijas laikā, brīvpusdienu vietā no pašvaldības budžeta līdzekļiem piešķirot ikmēneša pārtikas kartes 30 eiro vērtībā katram izglītojamajam, kas jau līdz šim pēc pašvaldības noteikumiem saņēma apmaksātas pusdienas. Līdz ar to Gulbenes novada pašvaldība ar uzviju izpildīs Latvijas valdības lēmumu, kas paredz 1.-4.klašu audzēkņiem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīšanu pusdienu nodrošināšanai tikai šo klašu grupu maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem. 

Gulbenes novada pašvaldība jau pirms minētā valdības lēmuma pieņemšanas aktīvi meklēja risinājumu pusdienu nodrošināšanai vai pusdienu izdevumu kompensēšanai. Pēc konsultācijām ar atbildīgajām ministrijām, izvērtējot iespējamo variantu “+” un “-“, par piemērotāko tika izvēlēta pārtikas karšu sistēma, tā maksimāli saglabājot drošību un izslēdzot inficēšanās riskus, kā arī visefektīvāk tiks sasniegts mērķis – skolēniem būs pieejama pārtika.

Tātad Gulbenes novada pašvaldība pusdienu izdevumus kompensēs ikmēneša pārtikas karšu veidā skolēniem, kuri mācās Gulbenes novada pašvaldības vai Gulbenes novadā esošajās juridisko personu dibinātajās skolās, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst profesionālās izglītības programmu vai profesionālās izglītības programmu, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes šādās kategorijās:

 • pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma bērniem (piecgadīgie un sešgadīgie);
 • visiem 1.-9.klašu skolēniem;
 • vispārējās vidējās un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem (arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs), kuru ģimenes Gulbenes novada sociālais dienests atzinis par trūcīgām;
 • izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes izglītības programmās, izņemot Gulbenes vakara maiņu vidusskolu) un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kurās tiek apgūta profesionālās izglītības programma, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes;
 • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā.

Par pārtikas kartēm:

 • pārtikas kartes tiks izsniegtas skolēniem līdz brīdim, kad beigsies ārkārtējā situācija vai līdz 2019./2020.gada mācību gada beigām;
 • vienas ikmēneša pārtikas kartes vērtība vienam skolēnam ir 30 eiro (vienā reizē tiks izsniegtas 3 kartes 10 eiro nominālvērtībā katra. Katra karte jāiztērē vienā pirkuma reizē); 
 • pusdienu izdevumi tiks kompensēti no brīža, kad tika ieviests attālinātais mācību modelis, tātad no 2020.gada 23.marta;
 • pārtikas karti varēs izmantot tirdzniecības vietās, kas tiks izraudzītas atbilstošas procedūras ietvaros;
 • pārtikas karte paredzēta tikai pārtikas preču iegādei šādās pārtikas preču grupās: piena produkti; maize un svaigi mīklas izstrādājumi; graudaugu produkti, cietes un cietes produkti; makaronu izstrādājumi; cukurs; augļi un dārzeņi; svaiga gaļa un gaļas produkti; augu eļļas; tēja; saldēti dārzeņi un zivis; olas, konservētas un citādi apstrādātas vai ilglaicīgai glabāšanai sagatavotas zivis;
 • pārtikas karšu izsniegšanu organizēs Gulbenes novada Izglītības pārvalde (sīkāka informācija par kārtību sekos tuvākajā laikā).

Brīvpusdienu nodrošināšanas veidu salīdzinājums

Veids

Ieguvumi

Trūkumi

Pusdienu piegāde dzīvesvietā

 • Garantēta pagatavota ēdienreize katrā mācību dienā;
 • Administrācijas darbinieku (autotransporta vadītāju) un izglītības iestāžu virtuves darbinieku pilnvērtīga nodarbināšana ārkārtējās situācijas laika periodā;
 • Pārtikas produktu piegādes pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma izmantošana, izpildot pakalpojuma līgumā noteikto saistību izpildi, līdz ar ko atbalstot komersantu ārkārtējās situācijas laika periodā.
 • Augsts drošības (inficēšanās) risks;
 • Ārkārtējās situācijas laika periodā drošības pasākumu ievērošanai nepieciešamo aizsardzības līdzekļu būtisks apjoma palielinājums;
 • Nesamērīgums starp ieguvumu un izmaksām, kas rodas brīvpusdienu piegādes dzīvesvietā nodrošināšanai;
 • Sarežģīts un laikietilpīgs loģistikas tīkls, kas visticamāk radīs būtisku ietekmi uz ēdiena kvalitāti;
 • Bērnam var tikt piegādāts ēdiens, kas viņam negaršo vai izraisa alerģisku reakciju;
 • Nepietiekams administrācijas darbinieku (autotransporta vadītāju) un tehnikas vienību skaits;
 • Ceļu infrastruktūras neapmierinošs stāvoklis;
 • Speciālu trauku neesamība, iegādes gadījumā papildus izmaksas;
 • Atkritumu daudzuma palielināšanās, kas atkritumu radītājam (izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem) visticamāk radīs atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sadārdzinājumu;
 • Netiek kompensētas brīvpusdienas par marta mēnesi;
 • Vispārējas karantīnas pasludināšanas gadījumā var kļūt neiespējama brīvpusdienu piegāde dzīvesvietā.

Pārtikas karte

 • Norēķinā ar karti iespēja iegādāties tikai izglītojamā veselīgam uzturam nepieciešamās pārtikas produktu grupas;
 • Izglītojamā vecāks labāk izprot izglītojamā ēšanas paradumus, līdz ar ko no pieļaujamajiem iegādātajiem produktiem var pagatavot izglītojamā vēlmēm atbilstošāku ēdienu;
 • Minimāls drošības (inficēšanās) risks;
 • Iespējams kompensēt izdevumus, kas radušies iepriekš;
 • Elastīgs kartes derīgums termiņš, kas var būt ieguvums pēc vispārējas karantīnas izbeigšanas tās pasludināšanas gadījumā;
 • Nebūtisks administratīvo resursu izlietojums;
 • Naudas līdzekļu lietderīgs izlietojums;
 • Atbalsts vietējiem pārtikas produktu tirdzniecības komersantiem.
 • Kartes atsavināšanas risks;
 • Nasta uz izglītojamā vecākiem pārtikas produktu iegādē un ēdiena pagatavošanā;
 • Nepietiekams tirdzniecības vietu pārklājums pagastu teritorijās.

Naudas līdzekļu pārskaitījums

 • Vienkārša pakalpojuma administrēšana;
 • Drošības risku neesamība;
 • Elastīgums pārtikas produktu iegādē;
 • Iespēja iegādāties (pasūtīt attālināti) ēdienu
 • Necaurskatāms un nepārredzams naudas līdzekļu izlietojums, kas rada neiespējamu sasniedzamā mērķa izpildes pārbaudi un novērtējumu;
 • Izglītojamā likumisko pārstāvju norēķinu kontu apķīlāšanas gadījumā naudas līdzekļu pārskaitījums, kas paredzēts brīvpusdienām, var tikt novirzīt izglītojamā vecāku parādsaistību dzēšanai;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Latvijas Pašvaldību savienība neatbalsta pašvaldību rīcību, šādā veidā nodrošinot izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu.

 

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste