kartite2020.gada 11.aprīļa ārkārtas domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu grozīt saistošos noteikumus “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem”, kas nozīmēs to, ka ēdināšanas izdevumi tiks kompensēti arī Gulbenes novadā dzīvesvietu deklarējušajiem 1.-9. klašu izglītojamajiem, kuri mācās cita novada esošajā izglītības iestādē, ja ēdināšanas izdevumu segšanas atbalsts gatava ēdiena, pārtikas pakas, pārtikas karšu vai finansiāla pabalsta veidā jau nav saņemts no pašvaldības, kuras teritorijā skolēns mācās. Arī šiem skolēniem tiks izsniegtas pārtikas kartes par laika periodu no 2020.gada 23.marta līdz 29.maijam – 7 kartes 10 eiro apmērā katra. Tuvākajā laikā informēsim par kārtību, kādā pārtikas kartes tiks izsniegtas.

Pieņemot šādu lēmumu, Gulbenes novada pašvaldība paplašina atbalstāmo skolēnu loku (aptuveni 127 skolēni), kas par 100% pašvaldības finansējumu saņems pārtikas kartes ēdināšanas izdevumu kompensācijai ārkārtējās situācijas laikā.

Ja Gulbenes novada pašvaldība vadītos tikai pēc valdības lēmuma, kas paredz 1.-4.klašu audzēkņiem domāto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienām novirzīšanu pusdienu nodrošināšanai tikai šo klašu grupu maznodrošināto, trūcīgo un daudzbērnu ģimeņu bērniem, tad atbalstu saņemtu tikai 257 bērni.

Šobrīd neesam saņēmuši skaidrojumu par Izglītības un zinātnes ministrijas nostāju sakarā ar ēdināšanas atbalstu 5.-9.klašu skolēniem, jo šai skolēnu grupai būtu jāsadala 1.-4.klašu skolēniem paredzētā finansējuma atlikums, ja tas rastos, līdz ar to pastāv iespēja, ka visi 5.-9.klašu skolēni ar līdzvērtīgu noteikto statusu nesaņemtu ēdināšanas atbalstu no valsts budžeta mērķdotācijas.

Līdz šim Gulbenes novada pašvaldības pārtikas kartes saņēma 2201 izglītojamais, kurš mācās Gulbenes novada pašvaldības vai Gulbenes novadā esošajās juridisko personu dibinātajās skolās, kā arī citās izglītības iestādēs, kurās izglītojamie apgūst profesionālās izglītības programmu vai profesionālās izglītības programmu, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes šādās kategorijās:

  • pirmsskolas izglītības iestāžu obligātā izglītības vecuma bērniem (piecgadīgie un sešgadīgie);
  • visiem 1.-9.klašu skolēniem;
  • vispārējās vidējās un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem (arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs), kuru ģimenes Gulbenes novada sociālais dienests atzinis par trūcīgām;
  • izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās vidējās izglītības iestādēs (klātienes izglītības programmās, izņemot Gulbenes vakara maiņu vidusskolu) un profesionālās izglītības iestādēs, kā arī ārpus novada esošajās profesionālās izglītības iestādēs, kurās tiek apgūta profesionālās izglītības programma, kuru nepiedāvā Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošās profesionālās izglītības iestādes;
  • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā.

Laika periodā no 23.marta līdz 30.aprīlim ir izsniegta 8561 pārtikas karte. Savukārt maijā uz pārtikas karšu izsniegšanas punktiem tika nogādātas 6722 pārtikas kartes.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste