2020.gada 30.aprīlī Gulbenes novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Sveķu pamatskolas izglītojamiem valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā.

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā tiek noteikta šāda kārtība, kādā Sveķu pamatskola izglītojamajiem nodrošina ēdināšanas pakalpojumu:

  • ēdināšanas pakalpojums tiek nodrošināts Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem un citu pašvaldību administratīvajās teritorijās deklarētajiem Sveķu pamatskolas izglītojamajiem;
  • ēdināšanas pakalpojuma veids - pārtikas paku piegāde izglītojamajam uz tā dzīvesvietu ne retāk kā reizi divās nedēļās;
  • ēdināšanas pakalpojuma izmaksas noteikt ne vairāk kā piecu eiro apmērā dienā uz vienu izglītojamo;
  • par ēdināšanas pakalpojuma piegādes maršrutu un laiku izglītības iestādei paziņot izglītojamiem (to likumiskajiem pārstāvjiem) e-klasē vai sazinoties telefoniski;
  • šī kārtība ir spēkā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā;
  • izpildot lēmuma 1.punktu, izglītības iestādei jānodrošina Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumu Nr.172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasības;
  • pārtikas paku izdales procesa laikā tās saņēmējam un izsniedzējam jāievēro Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktie ierobežojumi un prasības;
  • lēmuma izpilde tiek finansēta no valsts piešķirtās budžeta mērķdotācijas speciālajām izglītības iestādēm.

Gulbenes novada domes lēmums Nr. GND/2020/143 (prot.Nr.9, 144.§ )