gerbbmp2020.gada 28.maijā plkst.9.00 attālinātā režīmā notiks Gulbenes novada domes sēde.

Saistošo noteikumu projekti

Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam”

Pielikums SN par budžeta grozījumiem

Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24. septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0418 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0420 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0315 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 001 0061 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 004 0089 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0221 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0362 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0112, daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0247, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0510 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Stacija” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0594 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0070, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0164, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0069, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0293 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0371 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0242, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0382 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0261, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 004 0218, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalna Bierņi” izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Kalēju-1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0333 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0332 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0128 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par vienošanoas par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Gulbenes pilsētas īpašumam Pamatu iela 2-2

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta nekustamajam īpašumam “Kalnaliepiņas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Runči”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunbutāni”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0266 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par zemes vienības Līgo pagastā ar kadastra apzīmējumu 5076 003 0164, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu nekustamajam īpašumam “Druvienas pagasta centrs”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0360 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0319 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0309 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0476  lietošanas mērķa maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Kļavu ielā 8 pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Podiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā, Ozolu ielā 6A pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0181, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Atvari” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta nekustamajam īpašumam “Elstes”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par adreses “Silamiķeļi”, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par adreses “Purmaļi”, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par telpu grupas adreses Viestura iela 19 - 4, Gulbene, Gulbenes novads, piešķiršanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 21, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta nekustamajam īpašumam “Vārpiņas-1“

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra lēmumā “Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu  slēgšanu ar Gulbenes novada sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami” (protokols Nr.17, 28.§)

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par kustamās mantas – automašīnas IVECO MAGIRUS 130M8FK, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par Renāra Biezā atbrīvošanu no Gulbenes novada  jauniešu centra “Bāze” vadītāja amata

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Aktīvo senioru izrāviens” realizēšanai  programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerību KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta  “Atbalsts efektīvākai kompetenču izglītības pieejas  ieviešanai skolā” realizēšanai programmā “Erasmus+”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Ready to innovate: Maths&Sports4all” (“Gatavi inovācijai: matemātika un sports visiem”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Brīvprātīgā darba projekta “Ļauj skanēt!” realizēšanai programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu strukturētā dialoga/jaunatnes dialoga projekta “Līdzdalības karuselis” realizēšanai programmā “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par projekta „Iedvesmas cēliens amatiermākslā” atbalstīšanu  un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par projekta “Stāmerienas pils romantisma meistarklases”  atbalstīšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par Gulbenes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Ābolīši” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādes “Kamenīte” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Land@live” (“Zeme@dzīve”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Skolu apmaiņas partnerības”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Do, develop, donate.” - 3D (“Darīt, attīstīt, dot”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Skolu apmaiņas partnerības”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Analyzing the impact of waR throUgh Movies” - ARUM  (“Kara seku analīze”) realizēšanai programmā “Erasmus+” 2.pamatdarbība “Skolu apmaiņas partnerības”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par L. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par V. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par D. K. reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par D. B. reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-4, Šķieneri, Stradu pag., Gulbenes nov., izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa Litenes iela 29-6, Gulbene. izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa Pils iela 6-2, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-34, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-32, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa Skolas iela 1A-29, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-2, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa Litenes iela 19-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa Līkā iela 10-30, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-20, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvokļa Viestura iela 29-4, Gulbene, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par sociālā dzīvokļa Nr.18 Blomīte īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par sociālā dzīvokļa Nr.9 Blomīte īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvokļa Jaunzemi 1 Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvokļa Dārza iela 3-2, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa Pabērži 4, Daukstu pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa Dārza iela 1-3, Daukstu pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa Gulbīšu internāts, Jaungulbenes pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa Gatves 6-11, Rankas pag.,īres līguma pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa Lauksaimniecības Skola 10-7, Rankas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa Gatves 1-12, Rankas pag.,īres līguma pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par dzīvokļa Šķieneri 8-13, Stradu pag. īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvokļa Ceļmalas 1-14, Stradu pag. īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa Stāķi 3-1, Stradu pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par dzīvokļa "Virānes skola"-1, Tirzas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par izslēgšanu no dzīvokļa jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveidi projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” Nr. 9.3.1.1/19/I/044 ietvaros

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 28.maija saistošo noteikumu Nr.14 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

114. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2018.-2020.gadam 4.daļas SAM 3.3.1. grozījumiem"

ZIŅO: Normunds Audzišs

115. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības  Dzīvesvietas reģistrācijas un anulācijas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

116. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 11.maija saistošajos noteikumos Nr.13 “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā””

ZIŅO: Normunds Audzišs

117. Par SIA "Gulbenes nami" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA" reorganizāciju

ZIŅO: Normunds Audzišs

118. Par zemes vienības Tirzas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5094 004 0223 iznomāšanu.

ZIŅO: Gunārs Ciglis

119. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374, daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

120. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta nekustamajam īpašumam “Kļaviņi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

121. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Ozoliņi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

122. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 51, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

123. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta nekustamajam īpašumam “Auzāni”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

124. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

125. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Mežvijas-3”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

126. Par nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Kaijas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

127. Par zemes vienības Litenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5068 005 0053, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

128. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta nekustamajam īpašumam “Jaunzemnieki- 2”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

129. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 002 0270 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

130. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

131. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes  priekšsēdētājam Normundam Audzišam

ZIŅO: Andis Caunītis

132. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0202, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

133. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5084 008 0451, 5084 008 0450, robežu shēmu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

134. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 18” – 15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

135. Par nedzīvojamo telpu iznomāšanu biedrībai “Gulbenes Valdorfskola”

ZIŅO: Normunds Audzišs

136. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0114, daļas nomas izbeigšanu.

ZIŅO: Gunārs Ciglis