Gerbonis mazs

Ņemot vērā Covid-19 saslimušo skaita palielināšanos Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, ievērojot Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 6.9.punktu, tiek noteikts, ka 2020.gada 30.jūlijā plkst. 9.00 sasauktā Gulbenes novada domes sēde notiks attālināti.

Saistošo noteikumu projekti

Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem

Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”

Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā”

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0333 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0482 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0136 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0302 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0502 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0406 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0598 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0365 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0250 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0223 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0321 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0222 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0363 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0292 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0297 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0180 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0529 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0106 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0283, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0272 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 001 0163 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0264 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0266 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0151, daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 005 0092 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0167 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 1-10, Jaungulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Muiža” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par dzīvokļa īpašuma Lauksaimniecības Skola 20A-13, Jaungulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 39-23, Gulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par dzīvokļa īpašuma Līkā ielā 25A-1, Gulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 7”-4, Rankas pagasts, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par dzīvokļa īpašuma "Šķieneri" 8"-10, Stradu pagasts, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 16”-5, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par dzīvokļa īpašuma Lauksaimniecības skola 7-5, Rankas pagasts, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Lielstrēbeles” atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nedzīvojamās telpas Skolas iela 2, Litenē, nomas līguma izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par zemes vienības Stradu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0197 nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nedzīvojamo telpu “Biedrības nams’, Tirzas pagastā, nomas līguma izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par telpu grupas adreses “Baloži” – 2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts,  Gulbenes novads, piešķiršanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0482 lietošanas mērķa piešķiršanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nedzīvojamo telpu “Biedrības nams", Tirzas pagastā, nomu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Urgas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Plēsumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Imantas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Plūmītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Naudas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Krišjāņa Valdemāra pamatskola” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sīļi 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Vaivarāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Starpgabali” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Obrova”  sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta nekustamajam īpašumam “Kopdarbs”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Gagaiņi” nosaukuma maiņu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Pilnvarojums par derīgo izrakteņu atļaujām

ZIŅO: Gunārs Ciglis

59. Par pilnvarojumu noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi

ZIŅO: Gunārs Ciglis

60. Par pašvaldības mantas iznomāšanas pastāvīgās komisijas izveidošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

61. Par pilnvarojumu nekustamā īpašuma nosaukuma un adreses piešķiršanai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

62. Par būves piespiedu sakārtošanu Līkā ielā 13, Gulbenē

ZIŅO: Gunārs Ciglis

63. Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu māju uzturēšanu un apsaimniekošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

64. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs FZ768), norakstīšanu un nodošanu utilizācijai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

65. Par nekustamo īpašumu Stāmerienas pagastā ar nosaukumiem “Cīrulīši” un “Nātrītes” nodošanu valstij bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

66. Par zemes vienības Stāmerienas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5088 008 0254 zemes nomas tiesību izsoles rīkošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

67. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silavu krasts”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

68. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Atvaru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

69. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Silenieki”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

70. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spārīte 356”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

71. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 25A”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

72. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Zemenes”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

73. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 7, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

74. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

75. Par nekustamā īpašuma “Asnupe” – 6, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

76. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 8, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

77. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 25, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

78. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

79. Par nekustamā īpašuma “Veri” – 3, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

80. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 31, Gulbene, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

81. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-2 – 4, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

82. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-6 – 16, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

83. Par zemes vienības piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

84. Par medību tiesību piešķiršanu Gulbenes novada pašvaldībai piekrītošajās zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 5068 006 0093, 5068 006 0137

ZIŅO: Gunārs Ciglis

85. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalna Bierņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

86. Par ielas statusa noteikšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

87. Par Daukstu pagasta pārvaldes jumta remontdarbiem, siltināšanu un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Gunārs Ciglis

88. Par Z. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par E. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības sociālo dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par V. F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par L. C. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par A. Ļ. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par A.Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par S. Celleres izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par Ē. H. izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvojamās telpas Kļavkalnu ielā 16-14, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvojamās telpas “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par sociālā dzīvokļa Nr.12A, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvojamās telpas Viestura ielā 39-8, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa Miera iela 15-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par dzīvokļa Pils iela 6-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvokļa Viestura iela 39-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-9-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par dzīvokļa Līkā iela 28-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par dzīvokļa Litenes iela 13-3 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par dzīvojamās telpas Dārza ielā 15-4,Staros,Daukstu pagastā, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par dzīvokļa “Vietaskrasts” 3, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

116. Par dzīvokļa “Gulbītis 3” -3, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

117. Par īres līguma termiņa pagarināšanu “Ilgas”-1, Gaujasrēveļi, Rankas pag., Gulbenes nov.

ZIŅO: Valtis Krauklis

118. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

119. Par dzīvokļa „Ceļmalas 1”-18, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

120. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

121. Par dzīvokļa Stāķi 4-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

122. Par dzīvokļa „Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

123. Par dzīvokļa Stāķi 17-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

124. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

125. Par dzīvokļa Stāķi 17-9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

126. Par dzīvokļa „Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

127. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

128. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

129. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-4, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

130. Par dzīvokļa Stāķi 4-12, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

131. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-27, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

132. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta attīstības plānošanas dokumentā “Gulbenes novada sporta attīstības plāns 2018. – 2022.gadam”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

133. Par Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” attīstības plāna 2020.-2023.gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

134. Par Gulbenes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu personāla likmju skaitu (izņemot tehniskos darbiniekus), kas apmaksātas no pašvaldības budžeta, ņemot vērā valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu darba samaksai ar 2020.gada 1.augustu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

135. Par projekta “Izglītojoši iekļaujoši izlaušanās piedzīvojumi skolām un jauniešiem” realizēšanu programmā ERASMUS+ stratēģisko partnerību KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

136. Par Gulbenes novada stipendiju piešķiršanas komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

137. Par dzīvojamās mājas Bajāri 2 Jaungulbenes pagastā Gulbenes novadā, nojaukšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

138. Par Gulbenes Sarkanās pils – šķūņa, Parka ielā 10, Gulbenē, Gulbenes novadā, nojaukšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

139. Par būves “Vanagos” Lizuma pagastā Gulbenes novadā, nojaukšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

140. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu nekustamā īpašuma „Pienenīte”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads nedzīvojamo telpu nomas maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

141. Par dzīvokļa „Stāķi 19”-10, Stāķi, Stradu pag., Gulbenes nov., remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

142. Par dzīvokļa “Tirzmalas”-1, Tirzā, Tirzas pagastā  remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

143. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Kļavu ielā 8, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

144. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Zvaigžņu ielā 5, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

145. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 22, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

146. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, Blaumaņa ielā 32, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

147. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 51, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

148. Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

149. Par projekta “Zivju resursu aizsardzības pasākumu ieviešana Gulbenes novadā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

150. Par projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

151. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Kuldīgu

ZIŅO: Andis Caunītis

152. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Kultūras pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

153. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumā “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem”, nosakot mēnešalgu Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājam

ZIŅO: Normunds Audzišs

154. Par maksas pakalpojumu par vēlētāju parakstu  apliecināšanu cenrāža apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

155. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51§)

ZIŅO: Normunds Audzišs

156. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

157. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.9 “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā

 mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

158. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūlija saistošo noteikumu Nr.17 “Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs, Anatolijs Savickis

159. Par projekta “Go rural” (“Iet laukos”)  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu programmā “Eiropas solidaritātes korpuss” ietvaros

ZIŅO: Lauris Šķenders

160. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

161. Par Gulbenes novada būvvaldes 2020.gada 25.februāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.12-2020-67 apstrīdēšanu

ZIŅO: Inta Bindre

162. Par Gulbenes novada būvvaldes 2020.gada 25.februāra lēmuma Nr.BIS-BV-5.12-2020-68 apstrīdēšanu

ZIŅO: Inta Bindre