melio4Ar meliorācijas sistēmu atjaunošanu Druvienas un Rankas pagastos ir noslēgti paredzētie pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorāciju sistēmu atjaunošanas darbi plānošanas periodā no 2014.līdz 2020.gadam.

Projekta Nr. 18-07-A00403-000085 “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Druvienas pagastā no īpašuma “Ozoli-2” līdz īpašumam “Silieši”” ietvaros Druvienas pagastā tika atjaunota meliorācijas sistēma 1406 m garumā, pārbūvēta caurteka un atjaunotas drenu iztekas. Veikto iepirkumu procedūru rezultātā darbus veica SIA “Ambergold” par līgumcenu 22264.40 EUR bez PVN, būvuzraudzību veica SIA “Sistēmeksperts” par līgumcenu 590.00 EUR bez PVN.

Projekta Nr. 18-07-A00403-000086 “Meliorācijas sistēmas atjaunošana Rankas pagastā” ietvaros tika atjaunota meliorācijas sistēma 910 m garumā un pārbūvētas divas  caurtekas. Veikto iepirkumu procedūru rezultātā darbus veica SIA “Lauku apgāds un meliorācija” par līgumcenu 23237.04 EUR bez PVN, būvuzraudzību veica SIA “Sistēmeksperts” par līgumcenu 600.00 EUR bez PVN.

melio1

Būvprojektu izstrādi meliorāciju sistēmu atjaunošanai un autoruzraudzību abos objektos veica SIA  “Zvidze” par kopējo līgumcenu 6600.00 EUR bez PVN.

Kopumā plānošanas periodā no 2014.līdz 2020.gadam Gulbenes novada pašvaldība ar  Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansiālu atbalstu veikusi vairāku pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmu atjaunošanu Stāmerienas, Stradu, Beļavas, Druvienas un Rankas pagastos ar kopējo garumu 9565 m. Procesā izmantoti videi draudzīgi meliorācijas sistēmu elementi – gan sedimentācijas baseini, gan akmens krāvumi.

melio3

Šajā plānošanas periodā meliorāciju sistēmu atjaunošanā Gulbenes novadā investēti kopumā  265 605,34 EUR Eiropas Savienības fondu līdzekļi, ieguldītie pašvaldības budžeta līdzekļi ir 41 598,29 EUR.

melio2

Projekti īstenoti ELFLA apakšpasākuma 4.3 Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā ietvaros, ar mērķi uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, meža ražības paaugstināšanu, audzes veselības un kokmateriālu kvalitātes uzlabošanu, saglabājot un uzlabojot meža ilgtermiņa ieguldījumu globālajā oglekļa apritē, uzturot bioloģisko daudzveidību un nodrošinot klimata pārmaiņu mazināšanu, kā arī lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares konkurētspējas paaugstināšanu.

melioracijas

Baiba, Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja