Gerbonis mazs19.-20.augustā Ābelu ielā 2, Gulbenē, norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes.

Tautsaimniecības komiteja

19.08.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 001 0052 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0237 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0198 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0324 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0134 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0485 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0282 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 003 0165 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0212 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0187 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0101 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0132 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 29-4, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īapšuma "Mežotnes 2"-3, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-4, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-6, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-7, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 4”-8, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Mežlaskumi-1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līča-1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Lapu iela 5”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes lauksaimniecības skola”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Ušuri”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Gundegas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Rankas pagasta nekustamajā īpašumā “Rēveļu pamatskola”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Tirzas pagasta nekustamajā īpašumā “Biedrības nams”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 – 30, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 3” sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1/3 domājamās daļas pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr. __ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

19.08.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība - 1.-35. jautājums skatāms komitejas slēgtajā daļā

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par L.A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par A.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par L.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par L.F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-7-26, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par dzīvojamās telpas Pils ielā 6-8, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 3-2, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa Robežu iela 14-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Brīvības ielā 24-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Dzirnavu ielā 2-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-9, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa "Vītoli"-8, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa "Vītoli"-3, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa "Egles"-2, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-18, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa “Mežniecība”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa “Gatves 6”-11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa “Gatves ”6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa Šķieneri 6-5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu adresē "Ozoliņi"-5, Tirzas pagastā

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

19.08.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Svetlana Ziepniece

3. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Linda Ūdre-Rizga

4. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2020.gadā

ZIŅO: Valtis Krauklis

Finanšu komiteja

20.08.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 54, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Kristaps Dauksts

3. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Kristaps Dauksts

4. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 32, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Kristaps Dauksts

5. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, “Saulrīti”, Stradu pagastā,  Gulbenes novadā  Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Kristaps Dauksts

6. Par grozījumiem  Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā   “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu” (protokolos Nr.4, 24 §)

ZIŅO: Kristaps Dauksts

7. Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu

ZIŅO: Eduards Garkuša

8. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

9. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

10. Par izlīguma civillietā Nr.71144818 piedāvājuma izskatīšanu

ZIŅO: Sandis Sīmanis

11. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

12. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

13. Par Gulbenes novada vidusskolas remontdarbu veikšanu un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Anita Rauza