Gerbonis mazsGulbenes novada domes sēde 27.augustā plkst. 9.00

Darba kārtība

Saistošo noteikumu projekts. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā

1. Par darba kārtības apstiprināšanu. Ziņo: Normunds Audzišs

2. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0237 iznomāšanu. Ziņo: Gunārs Ciglis

3. Par zemes vienības Beļavas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5044 014 0198 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0324 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par zemes vienības Daukstu pagastā ar kadastra apzīmējumu 5048 004 0134 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par zemes vienības Jaungulbenes pagastā ar kadastra apzīmējumu 5060 004 0374 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0282 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 006 0485 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par zemes vienības Lizuma pagastā ar kadastra apzīmējumu 5072 003 0165 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 001 0052 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 002 0292 daļas iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0212 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0187 iznomāšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par grozījuma veikšanu 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par zemes vienības Rankas pagastā ar kadastra apzīmējumu 5084 004 0320 iznomāšanu”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 006 0101 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par zemes vienības Gulbenes pilsētā ar kadastra apzīmējumu 5001 004 0132 daļas nomas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 5001 009 0367, 5001 009 0366, robežu shēmu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 29-4, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Beļavas pagasta dzīvokļa īapšuma "Mežotnes 2"-3, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Baloži” – 2, Jaungulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-4, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-6, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma “Gravas 4”-7, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 4”-8, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Švinkas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Mežlaskumi-1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līča-1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Sarmas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Lapu iela 5”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Jaungulbenes lauksaimniecības skola”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Jaungulbenes pagasta nekustamajam īpašumam “Ušuri”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta nekustamajam īpašumam “Gundegas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Rankas pagasta nekustamajā īpašumā “Rēveļu pamatskola”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Tirzas pagasta nekustamajā īpašumā “Biedrības nams”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ezermalas 1”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-8 – 30, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Muiža”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Rankas pamatskola”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Veczīlītes”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 7, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Moru pļava”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Rudzi”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas FORD TRANSIT, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par kustamās mantas – automašīnas OPEL VIVARO (valsts reģistrācijas numurs JK6376), otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta saistošos noteikumus Nr. 18 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

52. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanu un uzturēšanu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

53. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 3” sastāvā ietilpstošās zemes vienības 1/3 domājamās daļas pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

54. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 20” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

55. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gravas 3” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

56. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “64,1 km” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

57. Par nekustamā īpašuma “Mežsētas” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

58. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāčauss”, kadastra numurs 5088 004 0417, sastāvā ietilpstošās kafejnīcas nomas līguma izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

59. Par A. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par L. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par L. F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par L. S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-7-26, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvojamās telpas Pils ielā 6-8, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 3-2, Lejasciemā, Lejasciema pagastā, Gulbenes novadā, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvokļa Brīvības ielā 24-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-30, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa Dzirnavu ielā 2-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa Litenes iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa Robežu iela 14-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa Miera iela 10-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa Brīvības iela 97-9, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A”-18, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa “Mežniecība”-4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa "Vītoli"-8, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa "Vītoli"-3, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa "Egles"-2, Līgo pag, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa “Gatves 6”-11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa “Gatves ”6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa Šķieneri 6-5, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-5, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par Gulbenes novada sociālā dienesta dalību Labklājības ministrijas realizētā pilotprojektā ESF projekta “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotās aktivitātes “Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana” ietvaros

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija nolikumā “Tirzas pamatskolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par iekšējā normatīvā akta projekta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2020.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

98. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 54, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

99. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma Blaumaņa ielā 32, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs

100. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nekustamā īpašuma, “Saulrīti”, Stradu pagastā,  Gulbenes novadā   pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai

ZIŅO: Normunds Audzišs, Gunārs Ciglis

101. Par grozījumiem  Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā   “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu” (protokolos Nr.4, 24 §)

ZIŅO: Normunds Audzišs

102. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

103. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

104. Par pilnvarojumu realizēt parāda piedziņas procesu pret pašvaldības debitoriem, nepieņemot pašvaldības domes lēmumu

ZIŅO: Normunds Audzišs

105. Par izlīguma civillietā Nr.71144818 piedāvājuma izskatīšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

106. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības iestāžu sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu”

ZIŅO: Normunds Audzišs

107. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

ZIŅO: Normunds Audzišs

108. Par Gulbenes novada vidusskolas remontdarbu veikšanu un finansēšanas kārtību

ZIŅO: Normunds Audzišs

109. Par telpu nomu nekustamajā īpašumā “Rankas arodvidusskola”, Skolas iela 5, Rankas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Normunds Audzišs

110. Par mācību procesa organizēšanu Gulbenes novada pašvaldības dibinātajās vispārējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

111. Par apbūves tiesību nodibināšanu nekustamajā īpašumā Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunakas”, kadastra numurs 5090 002 0689

ZIŅO: Gunārs Ciglis

112. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas un papildatvaļinājuma piešķiršanu Gulbenes  novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim

ZIŅO: Normunds Audzišs

113. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Normunds Audzišs