20. un 21.oktobrī notika Gulbenes novada pagastu bibliotēku akreditācija, kas notiek reizi 5 gados. Latvijas Bibliotēku padomes izveidotā Bibliotēku akreditācijas komisija veic Latvijas bibliotēku akreditāciju, kuras kārtība ir noteikta Bibliotēku likumā un Ministru kabineta 2006. gada 29. augusta noteikumos Nr 709 "Bibliotēku akreditācijas noteikumi". Latvijas Bibliotēku padome ir apstiprinājusi Bibliotēku akreditācijas komisijas nolikumu un Bibliotēku akreditācijas komisijas sastāvu.

Bibliotēku akreditācijas komisija apmeklēja  Gulbenes novada 14 pagastu bibliotēkas – Rankas, Lizuma, Gaujasrēveļu, Druvienas, Tirzas, Galgauskas, Daukstu, Stāķu, Mālu, Lejasciema, Kalnienas, Stāmerienas, Līgo un Jaungulbenes bibliotēkas. Komisija izvērtēja to atbilstību bibliotēku  akreditācijas nosacījumiem. Tā vērtēja gan visas bibliotekārā darba jomas: darbu ar krājumu, bibliotēku pakalpojumus iedzīvotājiem, novadpētniecības darbu, darbu ar bērniem un jauniešiem u.c., gan telpu vizuālo izskatu, infrastruktūru.

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība. Katrai bibliotēkai tās bija savas piezīmes,  tomēr bija arī dažas kopīgas norādes visām: aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE piedāvātās iespējas. Komisija arī uzsvēra, ka bibliotēkām ir nozīmīga loma sabiedrības attīstībā, un tās ir vērstas uz ikvienu cilvēku un katru dzīves darbības sfēru.

Par bibliotēku atbilstību akreditācijas prasībām tiks sagatavoti Bibliotēku akreditācijas komisijas atzinumi, kurus apstiprinās Latvijas Bibliotēku padome.

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas ir labi sagatavotas akreditācijas procesam, ir izremontētas un ērtas, bibliotekāriem ir nodrošināta iespēja profesionāli pilnveidoties. Komisija priecājās par bibliotēku darbinieku radošo darbu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu organizēšanā.

Akreditācija nozīmē tālāk attīstīties, izglītojoties un pilnveidojoties. Svarīgākais ir nepieciešamība sakārtot pamatus, lai neceltu gaismas pili uz smilšu kāpas.

Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī novada domei un pagastu pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu, sadarbību.

Iveta Erica, metodiskā darba vadītāja Gulbenes novada bibliotēkā