Lidzdaliba balso MIr noslēgusies Gulbenes novada pašvaldības organizētā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa pieteikumu vērtēšana. Kopumā no visiem 45 iesniegtajiem pieteikumiem konkursa nolikumam atbilda un iedzīvotāju balsojumam tiks nodoti 36. Balsošanai izvirzīto 36 projektu kopsumma sastāda 631 924,06 EUR. To, kuri projekti saņems finansējumu, noteiks iedzīvotāji. Balsošana sāksies 2020.gada 5.oktobrī un turpināsies trīs nedēļu garumā.

Ikviens Gulbenes novadā deklarētais iedzīvotājs, kurš būs sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu, varēs balsot par vienu sev tīkamāko projekta ideju tikai vienu reizi, izvēloties vienu no šiem veidiem:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Gulbenes novada pagastu pārvaldēs, bibliotēkās un kultūras namos;
  • elektroniski interneta vietnē balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem;
  • izmantojot balsošanas talonu Gulbenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā  „Gulbenes Novada Ziņas”.

Balsošanas platformā balso.gulbene.lv tiks atspoguļota informācija par visiem projektu pieteikumiem - gan apstiprinātajiem, gan noraidītajiem, kā arī vērtēšanas komisijas lēmumu pieņemšanas pamatojums un darba gaita.

Divas nedēļas pēc balsojuma uzsākšanas tiks publicēts starpbalsojuma rezultāts.

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības pārliecināties par balsojuma autentiskumu. Ja persona būs balsojusi vairākas reizes, visi šīs personas veiktie balsojumi tiks anulēti.

Projektus, kas būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, īstenos Gulbenes novada pašvaldība ciešā sadarbībā ar projekta idejas autoru, iekļaujoties iepriekš minētajā budžetā.

Visi konkursa rezultāti tiks paziņoti pašvaldības mājaslapā www.gulbene.lv. 

Informācija par balsošanai izvirzītajiem projektu pieteikumiem būs pieejama arī „Gulbenes Novada Ziņas” 5.oktobra izdevumā.

Jautājumu gadījumā par konkursa kārtību un nolikumu sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītāju Jāni Barinski, t. 26467459, e-pasts: vai projektu vadītāju Zani Pūcīti, t. 64474918, e-pasts: .

Šajā gadā Gulbenes novada pašvaldība kā pirmā Latvijā aktivizēja jaunu pašvaldības-iedzīvotāju sadarbības formu, kuras ietvaros ikvienam iedzīvotājam bija iespēja pieteikt savas idejas publiski pieejamas, radošas un atvērtas sabiedriskās vides radīšanai Gulbenes novadā. Šādā veidā tiks veicināta Gulbenes novada iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā, vienlaikus stimulējot arī sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu.

Šogad konkursam no pašvaldības budžeta tika atvēlēti 110 000 eiro. Vienam projektam piešķiramais budžets ir ne vairāk kā 20 000 eiro.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste