Gulbenes novada dome ir izskatījusi SIA “Gulbenes nami” 2020.gada 14.augusta iesniegumu “Par siltumapgādes tarifa aprēķinu 2020./2021. gada apkures sezonai Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciema administratīvajā teritorijā” un iesniegto siltumenerģijas pakalpojuma maksas aprēķinu.

SIA „Gulbenes nami” siltumapgādes pakalpojumu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā un Šķieneru ciemā sniedz, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”” (prot.11, 6.§) un 2017.gada 11.augustā starp Gulbenes novada domi un SIA “Gulbenes nami” noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.GND/9.17/17/804.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta trešo daļu, kas paredz, ka valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros pašvaldību pilnvaroto privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātpersonām nosaka pašvaldības dome, ņemot vērā Gulbenes novada domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”” (prot.11, 6.§) un 2017.gada 11.augustā starp Gulbenes novada domi un SIA “Gulbenes nami” noslēgtā deleģēšanas līguma Nr.GND/9.17/17/804 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, un Finanšu komitejas ieteikumu Gulbenes novada dome 2020.gada 28.augusta sēdē nolēma apstiprināt SIA “Gulbenes nami” deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemu administratīvajās teritorijās:

1.1.

Fiziskām personām

MWh

62,47

7,50*

69,97

1.2.

Juridiskām personām

MWh

62,47

13,12

75,59

Piezīmes.

* Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2020.gada 1.oktobrī.

3. Ar 2020.gada 1.oktobri atzīt par spēkā zaudējušu Gulbenes novada domes 2018.gada 30.augusta lēmumu “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.19, 47.§).