29.10.2015. notika Gulbenes novada domes sēde, kurā izskatīja 68 darba kārtības jautājumus.

16 darba kārtības jautājumi bija saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu pagastos. Ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji par plānotajām izmaiņās tarifos jābrīdina līdz 30.11.2015.

Apstiprināta Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģija, ko izstrādājusi SIA „Reģionālie projekti” sadarbībā ar Gulbenes novada domes Gulbenes vēsturiskā centra attīstības stratēģijas izstrādes darba grupu.

Pieņemts lēmums par Gulbenes pilsētas zemes komisijas darbības izbeigšanu.

Ir apstiprināti kritēriji pašvaldības ceļu atlasei dalībai projektu konkursā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, kas dod iespēju veikt šo ceļu rekonstrukciju. (Uz apspriedi 06.11.2015. Gulbenē saistībā ar plānoto dalību projektu ir aicināti novada uzņēmēji.)

Nolemts slēgt medību tiesību nomas līgumu ar mednieku klubu “Lāčsalas” par medību organizēšanu domei piederošajā nekustamajā īpašumā “Akoti”, Līgo pagastā.

Izskatot 6 darba kārtības jautājumus, pieņemti vairāki lēmumi saistībā ar pašvaldības dzīvokļiem – iedzīvotāju reģistrēšana Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšana u.c.

Pieņemts lēmums par dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2, Gulbenē, nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.

Nekustamā īpašuma jautājumos pieņemti vairāki lēmumi – zemes noma, zemes ierīcības projektu izstrāde, īpašumu sadalīšana un apvienošana, adrešu maiņa, izsoles u.c.

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam bezatlīdzības lietošanā nodots īpašums Parka ielā 10, Gulbenē (Sarkanā pils).

Pieņemts lēmums nodot atsavināšanai Gulbenes novada domei piederošo nekustamo īpašumu-zemi Brīvības ielā 56, Gulbenē (minētajā īpašumā atrodas tirdzniecības centrs “Beta”).

Ir atbalstīta Jaungulbenes pagasta pārvaldes iecere iegādāties apkures katlu ēkai “Jaungulbenes Alejas” (bijušais Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas mācību korpuss), veicot nomaksas pirkumu ar paredzamo summu līdz 80 000 EUR uz 36 mēnešiem.

Dome noraidījusi VAS “Privatizācijas aģentūra” piedāvājumu pārņemt īpašumā Litenes pagasta “Atpūtas” (atrodas valsts sociālās aprūpes centra "Latgale" filiāles "Litene" teritorijā).

Nolemts veikt izmaiņas saistošajos noteikumos (18.punkts), paplašinot no līdzdalības maksas profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (mūzikas, mākslas, sporta skola) atbrīvoto loku:

“No līdzdalības maksas pilnībā tiek atbrīvoti izglītojamie, kuru ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, vai ģimenē viens no vecākiem ir I grupas invalīds, un bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un izglītojamie, kuriem piešķirta I un II grupas invaliditāte, uzrādot Skolai atbilstošus dokumentus.”

Pieņemtas izmaiņas lēmumā par maksas pakalpojumiem – telpu nomu Gulbenes Mākslas skolā.

Nolemts veikt grozījumus 24.09.2015. noteikumos „Par atbalsta sniegšanu sportistiem un sporta organizācijām Gulbenes novadā”.

Apstiprinātas viena audzēkņa izmaksas novada pirmsskolas, kā arī pamata un vidējās izglītības iestādēs, kas tiks izmantotas pašvaldību savstarpējos norēķinos par citos novados deklarētiem bērniem, kas mācās Gulbenes novadā.

Veiktas izmaiņas lēmumā par projektu finansēšanu 2015.gadā no pašvaldību autoceļiem (ielām) uzturēšanai piešķirtās mērķdotācijas.

Par Gulbenes novada Litenes bāriņtiesas locekli atkārtoti ievēlēta Anda Jesiļeviča.

Saistībā ar parādiem Gulbenes novada pašvaldībai – norakstīšanu, piedziņu – tika izskatīti 7 darba kārtības jautājumi.

Gulbenes novada dome pieņēma lēmumu piešķirt Goda diplomus un Atzinības rakstus. Goda diploms ir augstākais novada pašvaldības apbalvojums. Šogad to pasniegs Sarmim Mednim un Aleksandrai Birkovai.

No 02.11.2015. līdz 02.12.2015. piešķirts atvaļinājums Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniekam Andim Caunītim.

Turpmāk Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejā Andra Apinīša vietā strādās deputāte Antra Sprudzāne, kas deputāta pienākumus sāk pildīt no 29.10.2015.

Ar Gulbenes novada domes lēmumu Antrai Sprudzānei atļauts savienot Gulbenes novada domes deputāta amatu ar Gulbenes novada bibliotēkas direktores amatu, kā arī savienot Gulbenes bibliotēkas direktores amatu ar projekta vadītāja darba pienākumiem, saskaņā ar Eiropas Komisijas finansiāli atbalstīto tīkla Europe Direct informācijas centru uzturētājstruktūru atlasi 2013.-2017.gadam (COMM/RIX/ED/2013.-2017.) līdz 31.12.2017.

Atlikts jautājums par A.Sprudzānes kā novada domes deputātes un bibliotēkas direktores amata savienošanas iespēju ar biedrības “Sateka” projektu vērtēšanas komisijas locekļa amatu.

V.Vilde