20191118 141734

UZMANĪBU! Tā kā valstī Covid-19 izplatības ierobežošanai līdz 2020.gada 6.decembrim ir izsludināta ārkārtējā situācija, tad svinīgā pieņemšana pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša, kuras laikā bija iecerēts pasniegt apbalvojumus, ir pārcelta no 18.novembra uz pagaidām nenoteiktu laiku. Par jauno vietu un laiku apbalvojumu saņēmēji tiks informēti individuāli.

18.novembrī, kad mūsu Latvija atzīmēs 102.dzimšanas dienu, svinīgas pieņemšanas laikā pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Normunda Audziša novada ļaudīm tiks pasniegti Gulbenes novada pašvaldības apbalvojumi – Goda diplomi, Atzinības raksti, Pateicības raksti. Ņemot vērā iestāžu, organizāciju, iedzīvotāju un Apbalvošanas komisijas ierosinājumus, lēmums par apbalvojumu piešķiršanu pieņemts 2020.gada 29.oktobra Gulbenes novada domes sēdē.

Goda diplomi piešķirti:

 • Rasmai Vanagai - par mūža ieguldījumu izglītības darbā, ilggadēju un aktīvu darbu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrībā
 • Intai Balodei - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu, ieguldījumu novadpētniecības darbā un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē

Atzinības raksti piešķirti:

 • Valdai Poišai, Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas palīdzei – par ilggadēju profesionālu darbu ar pirmsskolas vecuma bērniem
 • Silvijai Sprudzānei, Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” virtuves darbiniecei - par nesavtīgu darbu, degsmi, godprātīgu un sirsnīgu attieksmi pret kolēģiem
 • Inesei Nāgelei, Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” ēkas dežurantei - par ilggadīgu darbu un godprātīgu attieksmi pret veicamajiem amata pienākumiem
 • Ligitai Antiņai, Lejasciema vidusskolas skolotājai - par ilggadēju ieguldījumu un pašiniciatīvu skolēnu personības izaugsmē un karjeras izglītībā, organizējot neformālās izglītības pasākumus
 • Vijai Mednei, Gulbenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķei - par augstu profesionalitāti, organizējot metodisko darbu speciālās izglītības programmu īstenošanā, un izcilu sadarbību ar novada izglītības iestādēm
 • Irai Žeigurei – par dzīvnieku kapsētas izveidi Gulbenē un aktīvu, nesavtīgu un ilggadīgu darbošanos dzīvnieku aizsardzības biedrībā “Ķepaiņu draugu klubs”
 • Līgai Upītei, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras inspektorei - par cieņu un augstu atbildības sajūtu pret klientiem
 • SIA “Pakalnieši” – par siera ražošanas telpu paplašināšanu, jaunu produktu ražošanu un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanu
 • Aivaram Zelčam, SIA “Zetech” valdes loceklim – par videi draudzīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību laukos
 • Aijai Suntažai – par ieguldījumu Rankas kultūras attīstībā, tradīciju saglabāšanā, popularizēšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm, aktivizējot pagasta seniorus
 • Indrai Loginai, Gulbenes novada bibliotēkas galvenajai bibliotekārei-ekspertei informācijas centrā - par nozīmīgu un profesionālu darbu pieaugušo prasmju apguves veicināšanā, izglītojošu semināru un kvalitatīvu kultūras pasākumu organizēšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem
 • Uldim Hanzenam, SIA “Upītes USG” īpašniekam – par ilggadēju ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstībā Daukstu pagastā
 • Jānim Grīslim – par ilggadīga darba ieguldījumu Daukstu pagastā
 • Ilzei  Ločmelei, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis”  pirmsskolas skolotājai - par radošu, profesionāli kvalitatīvu un pašiniciatīvas bagātu darbu pirmsskolas izglītībā. 
 • Biedrībai “Kļavkalni-16”, valdes priekšsēdētāja Mudīte Motivāne - par aktīvu un mērķtiecīgu darbu, pie daudzdzīvokļu mājas Kļavkalnu iela 16 atjaunošanas
 • Andrejam Vācietim, Gulbenes novada sportistam -  par nozīmīgu ieguldījumu Gulbenes novada veterānu sporta attīstībā       
 • Aivaram Blauvam, Gulbenes novada sporta entuziastam un Jaungulbenes pagasta sporta organizatoram - par ieguldījumu Gulbenes novada un Jaungulbenes pagasta sporta attīstībā
 • Aivai  Silauniecei, Stāķu pamatskolas sētniecei - par ilggadēju, godprātīgu darbu Stāķu pamatskolas apkārtnes labiekārtošanā
 • Annai Zīlei - par aktīvu un radošu darbību tūrisma jomā, Litenes pagasta un Gulbenes novada popularizēšanu Latvijas un pasaules mērogā
 • Dacei Eihmanei, Lizuma vidusskolas pirmsskolas skolotājai – par iniciatīvu un radošu darbu pirmsskolas metodisko materiālu un aprīkojuma sagatavošanā
 • Arvīdam Danem, Lizuma vidusskolas informātikas un programmēšanas skolotājam – par atbildību, atsaucību un iniciatīvu skolas tehnoloģisko resursu papildināšanā un uzturēšanā
 • Individuālajam komersantam "Aptieka Tirza" (vadītāja-īpašniece Zīta Dzenīte) - par ilggadēju aptiekas pakalpojumu sniegšanu Tirzas pagastā
 • Ainai Zvaigznekalnei - par uzmanību, iejūtību un sniegto sociālo atbalstu vientuļajiem pensionāriem un cilvēkam ar invaliditāti
 • Laumai Ozolai - par lokālpatriotismu un Gulbenes novada vārda popularizēšanu reģionā, valstī un arī ārpus tās

Pateicības raksti piešķirti:

 • Guntai Gruņierei - par Skolas tēla veidošanu un popularizēšanu,  prasmīgu pedagoģisku darbu, veiksmīgu ārpusstundu darba vadīšanu
 • Klintai Sniedzei Markovai – par panākumiem, startējot “Junior Achievement” Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkursā
 • Elizabetei Brūniņai - par panākumiem, startējot “Junior Achievement” Eiropas skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) konkursā

Apbalvošanas ceremonija notiks, ievērojot visus valstī noteiktos infekcijas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste