Gerbonis mazs22.-23.decembrī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

22.12.2020. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Kalnastrēbeles 1”,  atsavināšanas atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 15” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Rīgas iela 58 – 22 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Daukstu pagasta dzīvokļa īpašuma "Kalnieši 1"-3, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Piesaules” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Gatves 3” – 2 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Ilgas” – 2 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Gulbenes novada pašvaldības kustamās mantas – automašīnas ŠKODA OCTAVIA (valsts reģistrācijas numurs HA3615), atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna-7” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Pļaviņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulstari” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Oldermaņi - 8” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Skolas iela 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Purmaļi - 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Aķukakts” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 5A – 9, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Indrāni”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Litenes mežniecība”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Aurovas lauks”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma “Pededze” – 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 7” – 12, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dainas”, izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 23 – 14, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma O.Kalpaka iela 45 – 12, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-4 – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Līkā iela 25A – 1, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 39 – 23, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Gulbīši” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 1 – 10, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 4, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 7” – 5, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 16” – 5, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Tirzas pagasta  nekustamajam īpašumam “Ķīvene”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Rankas pagasta  nekustamajam īpašumam “Lejaslielsāvas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta nekustamajam īpašumam “Sulubērzi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par būves Līkā ielā 13, Gulbenē, piespiedu sakārtošanai  paredzētā termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par Beļavas pagasta dzīvojamās mājas “Pilskalni 2”pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļa īpašnieku pilnvarotai personai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta noteikumos Nr.9  “Par autotransporta izmantošanu Gulbenes novada pašvaldībā”” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam aktualizētais Rīcības un Investīciju plāns 2021.-2023.gadam

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Lizuma pagasta īpašumā  “Zemgaļi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

50. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Daukstu pagasta īpašumā  “Līgotņi - 1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

51. Par projekta “Tūrisma infrastruktūras uzlabošana Emzes parkā” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

22.12.2020. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Visi jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par A.P. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par R.B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par I.D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par K.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par A.D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par A.Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par R.R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par L.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par A.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-29, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvojamās telpas Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-1, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvojamās telpas Medņi”-2, Stāmerienas pagasts,  Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvojamās telpas Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Līkā iela 28-33, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 47-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-81, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-8-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvojamās telpas Nr.2 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvojamās telpas Nr.9 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvojamās telpas Nr.11 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļa Kļavkalnu iela 16-10, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par dzīvokļa Dārza iela 15-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par dzīvokļa “Pabērži” - 1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

42. Par dzīvokļa “Vilciņi” - 4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7 - 2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts,  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

45. Par dzīvokļa “Mežsētas”-2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

46. Par dzīvokļa “Gatves 5”-9, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

47. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

48. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par dzīvokļa "Virānes Skola"-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.____  “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

22.12.2020. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO:

2. Par projekta “Madernieks un Straume. Ziemeļblāzma Austrumos” priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu programmas “Erasmus +” ietvaros

ZIŅO: Ilze Vanaga

3. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu”” izdošanu

ZIŅO: Lauris Šķenders

4. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes buki”

ZIŅO: Lauris Krēmers

5. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

ZIŅO: Lauris Krēmers

Finanšu komiteja

23.12.2020. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 8”-2, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

3. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Veiši”-17, Galgauskā, Galgauskas pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

4. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Vītoli”-12, Līgo, Līgo pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

5. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Vidus ielā 82, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Normunds Audzišs

6. Par stipendijas piešķiršanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

7. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes buki”

ZIŅO: Lauris Krēmers

8. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO”

ZIŅO: Lauris Krēmers

9. Par grozījumiem  Gulbenes novada domes 2020.gada 30.janvāra lēmumā   “Par mērķdotācijas pašvaldību ceļu fonda rezerves izlietojumu un programmas 2020.-2022. gadam apstiprināšanu”

ZIŅO: Dace Kurša

10. Par grozījumu 2020.gada 26.marta domes ārkārtas sēdes lēmumā “Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Gulbenes nami”” (Nr.7, 5&)

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

11. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” darba plāna apstiprināšanu 2021.gadam

ZIŅO: Simona Sniķe

12. Par projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

13. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr._____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.7  “Par materiālo palīdzību Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

14. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr.____  “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu” izdošanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

15. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Vita Lāčkāja

16. Par iekšējā normatīvā akta “Noteikumi par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Gulbenes novada pašvaldībā un tās izveidotajās iestādēs” apstiprināšanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča

17. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2020.gadam” izdošanu

ZIŅO: Anita Rauza

18. Par Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošo noteikumu Nr.__  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča