Gerbonis mazs20.-22. janvārī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

20 janvārī pulkten 9.00 Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu, ziņo Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Lāči” atsavināšanu, ziņo Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” atsavināšanu, ziņo Gunārs Ciglis

4. Par Lejasciema pagasta dzīvokļa īpašuma "Gaujmalas"-20 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dārza iela 10A” atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi”,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Zvaigžņu iela 18A” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Akmentiņi”, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 1, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 7, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 8, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 9, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 10, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 12, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 13, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 14, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 15, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 4” – 16, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Dambji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “SIA “ARKA”” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Daukstu pagasta  nekustamajam īpašumam “Sautiņi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Līgo pagasta  nekustamajam īpašumam “Eļmi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par Gulbenes novada pašvaldības ētikas kodeksa apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 “Kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra lēmumā Nr.GND/2020/1094 “Par mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā Ogres tehnikumam” (protokols Nr.21; 123.p)

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par atmežošanas cirti nekustamajā īpašumā “Nometne”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma “Kaktiņi”, Stradu pagastā, sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Informatīvais jautājums par ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifa aprēķināšanas modeli

20.janvārī pulksten 11.00 Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Atsevišķi  jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas izveidošanu” (protokols Nr. 3, 51.§)

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par dzīvokļa Līkā iela 28-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par J.J.reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par R.L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par S.A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-13, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvojamās telpas Nākotnes ielā 2 k-1-42, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dienesta dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-7, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par sociālā dzīvokļa Nr.27, izīrēšanu,  sociālā dzīvojamā mājā „Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 3”-2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvojamās telpas Nr.10, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvojamās telpas Nr.16 un Nr.17, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma noslēgšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa Gaitnieku iela 10-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-21, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa Līkā iela 10-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-63, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-64, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-14, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-58, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-48, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvokļa Rīgas iela 50-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvokļa Viestura iela 35-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvokļa Viestura iela 41-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par dzīvokļa Viestura iela 39-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20A” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

42. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-22, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par dzīvokļa “Stāķi 15”-16, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20.janvārī pulksten 13.00 Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par Gulbenes novada izglītības attīstības plāna 2021.-2025.gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedrības līdzdalības organizēšanai

ZIŅO: Dace Kablukova

21. janvārī pulksten 9.00 Finanšu komitejas sēde

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Klintis”-3, Lizumā, Lizuma pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Sanita Puriņa

3. Par dzīvojamās telpas īres maksas samazināšanu

ZIŅO: Gints Āboliņš

4. Par izmaiņām Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

5. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa nolikumā “Gulbenes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

6. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra lēmumā “Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTO-MOTO” Nr.GND/2020/1218 (protokols Nr.22; 122.p.)

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

7. Par finansējumu projektam “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stāķi 11, Stradu pagasts, Gulbenes novads energoefektivitātes uzlabošana”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

8. Par mērķdotāciju pašvaldības autoceļiem (ielām) izlietojumu 2021.gadā

ZIŅO: Dace Kurša

9. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Litenes ielā 5A, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Dace Kurša

10. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējuma izmaksas veikšanu nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 15, Gulbenē, Gulbenes novadā pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecībai

ZIŅO: Dace Kurša

11. Par privātās vispārējās izglītības iestādes Gulbenes Valdorfa pamatskola līdzfinansēšanu 2021.gadā

ZIŅO: Sanita Mickeviča

12. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā ar SIA “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Sanita Mickeviča

 22. janvārī pulksten 9.00 Apvienoto komiteju sēde

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu

ZIŅO: Anita Rauza