Drukāt

Skolas ielas 4

11. februārī pulksten 18.00 notiks tiešsaistes sanāksme, kurai pievienoties aicināti Gulbenes iedzīvotāji, lai kopā ar projektētājiem un Gulbenes novada pašvaldības pārstāvjiem runātu par Skolas ielas masīva būvprojekta iecerēm.

 "Būvprojekts vēl nav pabeigts tādēļ, vēlamies dot iespēju pašiem kvartāla iedzīvotājiem izteikt savu viedokli un redzējumu. Protams, katram iedzīvotājam ir savas intereses – vienam patiks, ja tiks palielināta auto stāvvietu teritorija, cietam aktuāla ir tieši zaļā zona. Mēģināsim rast kompromisu, uzklausot visus viedokļus. Protams, par labu izšķirties nāksies vairākuma paustajam," informē Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības  Attīstības un projektu nodaļas vadītājs.

Tiešsaiste būs pieejama šeit: <https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2UxODBhYTUtN2YwYS00MjY2LWFkMGEtZGMzM2VmYjRjMzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272a0ed11-d46b-4b95-8fee-12da27400d40%22%2c%22Oid%22%3a%2202f66c0b-cb58-482e-8561-16cda487c1ee%22%7d>

Papildus informācija, zvanot vai rakstot projektētājam Matīsam Gaiķim, t. 26634762, e-pasts: .

 

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste