Gerbonis mazsSaskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmēru 2021.gadam Gulbenes novada pašvaldība paziņos maksātājiem vai maksātāja pilnvarniekam līdz 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu pēc norādītās adreses. Gadījumā, ja nodokļa maksātājs nav saņēmis maksāšanas paziņojumu līdz kārtējā gada 15.februārim, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt Gulbenes novada pašvaldību.

NĪN var maksāt reizi gadā līdz  - 31.martam vai reizi ceturksnī. 2021.gadā ceturkšņa maksājumu samaksas termiņi ir šādi:  31.marts, 17.maijs, 16.augusts un 15.novembris. Par nodokļu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināta kavējuma nauda 0,05% par katru nokavēto dienu no laikā nenomaksātā pamatparāda.

Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra sēdes lēmumu, nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņi, kas tika norādīti maksāšanas paziņojumos, no 2021.gada 31.marta, 17.maija un 16.augusta tiek pārcelti uz 2021.gada 15.novembri.

Pret NĪN parādniekiem nekavējoties tiek uzsākts piedziņas process šādos gadījumos:

            1. ja parāda summa lielāka par 71 EUR un parāds vecāks par 1 gadu;

            2. ja parāds vecāks par 3 gadi un summa lielāka par 15 EUR.

             Pēc piedziņas procesa dokumentu saņemšanas lūdzam sazināties ar pašvaldību un vienoties par parāda nomaksas iespējām, lai lieta netiktu nodota Zvērināto tiesu izpildītājiem.

Lai atvieglotu NĪN apmaksu, 2021.gada maksāšanas paziņojumi ir noformēti ar svītru kodu, kas ļauj tos apmaksāt Maxima veikalu kasēs, piemērojot komisijas maksu 0,50 EUR apmērā. Maksāt var visu summu uzreiz vai daļēji, par ko jāinformē veikala kasiere.

Gulbenes novada pašvaldība atgādina, ka NĪN maksātājiem – juridiskām personām saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta 11. daļu ir pienākums mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot savu elektroniskā pasta adresi.

Gulbenes novada pašvaldība aicina arī NĪN maksātājus – fiziskas personas – turpmāk saņemt maksāšanas paziņojumus e-pastā, atsakoties no to saņemšanas pa pastu papīra formā. Vienlaicīgi aicinām izmantot iespēju arī saņemt atgādinājumus (e-pasts; SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos.

Pieteikties paziņojuma saņemšanai elektroniski var:

 • reģistrējoties portālā epakalpojumi.lv (nepieciešams autorizēties, piemēram, ar internetbankas starpniecību);
 • ierodoties personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē un aizpildot iesniegumu pašvaldībai.

Informējam, ka Gulbenes novada pašvaldība 2020.gadā ir piešķīrusi NĪN atvieglojumus dažādām maksātāju kategorijām 33 677 EUR apmērā un arī šogad turpinās piemērot NĪN atvieglojumus līdz  90% no aprēķinātās nodokļa summas par NĪN objektiem (atbilstoši Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”  minētajiem nosacījumiem).

Skaidrojam, ka NĪN atvieglojumus ir iespējams saņemt šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

 • personai ar 1. vai 2. grupas invaliditāti par piederošo deklarēto mājokli un tam piekritīgo zemes vienību - 50% ;
 • personai, kurai kopīga deklarēta dzīvesvieta ar radinieku, kam noteikta 1. vai 2.grupas invaliditāte, par piederošo deklarēto mājokli un tam piekritīgo zemes vienību – 50%;
 • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekam par piederošo deklarēto mājokli un tam piekritīgo zemes vienību – 70%;
 • personai, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai laulātajam 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kuri mācās, par piederošo deklarēto mājokli un tam piekritīgo zemes vienību - 90%;
 • gada barikāžu dalībniekam par piederošo deklarēto mājokli un tam piekritīgo zemes vienību – 50%;
 • vientuļam pensionāram, kuram nav Civillikumā noteikto apgādnieku, par piederošo deklarēto mājokli un tam piekritīgo zemes vienību – 50%;
 • personai par nekustamā īpašuma pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai par ēku un tai piekritīgo zemes vienību – 50% trīs gadus;
 • personai, kuras nekustamo īpašumu lieto sabiedriskā labuma organizācija – 90%;
 • personai, kuras īpašumu izmanto pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai – 50%;
 • biedrībai, par īpašumu, kas tiek izmantots biedrības darbības realizēšanai, un kuras biedrs ir arī Gulbenes novada pašvaldība – 90%;
 • iepriekšējos divos gados reģistrētam komersantam, kas nodarbina vismaz vienu Gulbenes novadā deklarētu personu, par ēku un tai piekritīgo zemes vienību - 90% trīs gadus;
 • komersantam, kas nodarbina jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem vasara periodā, vai nodrošinājis jauniešiem prakses iespējas, par vienu nodokļa objektu – ēku vai zemi – 70%, ja nodarbina 4 un vairāk jauniešus, 50%, ja nodarbina 2 līdz 3 jauniešus, 25%, ja nodarbina 1 jaunieti.

Iesniegumu par NĪN atvieglojumu piešķiršanu var iesniegt klātienē pašvaldībā vai nosūtīt pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, kā arī  elektroniski uz e-pasta adresi , parakstītu ar elektronisko parakstu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas ekonomistēm pa tālruni 64474901.

           Joprojām ir spēkā arī likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktie atvieglojumi:

 • nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi maznodrošinātas personas vai ģimenes statusu par mājokli un tam piekritīgo zemi 70 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas;
 • nodokļu maksātājiem, kuriem pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas personas vai ģimenes statusu par mājokli un tam piekritīgo zemi 90 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas;
 • politiski represētajām personām par zemi un mājokli 50 % apmērā no aprēķinātās nodokļa summas, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.

Galvenais nosacījums, lai saņemtu  NĪN atvieglojumu,  nodokļu maksātājam iesnieguma par atvieglojuma piešķiršanu izskatīšanas laikā nedrīkst būt  kavēti nodokļa maksājumi.

Fiziskām personām ir papildnosacījums, ka mājoklis un tam piekritīgā zeme netiek izmantots saimnieciskajai darbībai jeb no tā netiek gūti ienākumi: tas nav iznomāts, netiek ražotas preces vai sniegti pakalpojumi. To iesniedzējs apliecina ar savu parakstu iesnieguma veidlapā.

Pirms atvieglojumu piešķiršanas tiek pārbaudīta atbilstība visiem  Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”  minētajiem nosacījumiem.

Ja nav atbilstības kādam no saistošo noteikumu punktiem, tiek ierosināta administratīvā lieta un pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt atvieglojumu.

Visbiežāk konstatētie iemesli atteikumam ir šādi:

1.Iesniedzējam ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi;

2.Iesniedzējs nav deklarēts mājoklī, kuram lūdz piemērot atvieglojumu;

3.Mājoklis, kurā deklarēta iesniedzēja dzīvesvieta,  pieder citai personai;

4. Atvieglojumu lūdz piemērot neapbūvētai zemes vienībai- īpašuma sastāvā  nav mājokļa.

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv, izmantojot saiti https://www.gulbene.lv/lv/doks/snot/138-sa/6816-par-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumiem-un-to-pieskirsanas-kartibu-nr-16-25-10-2019.

Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļa