Gerbonis mazs17.-18.februārī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

17.02.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Jaunaļļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Miervaldi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Ozolsāvas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības skola 10” – 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Raiņa iela 47 – 2, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Spāres” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par zemes nomas līguma slēgšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu nodibinājumam “Gulbenes Evaņģēliski luteriskā draudze”

ZIŅO: Andis Caunītis

20. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā “Autoceļš P33”sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par vienošanos par Lizuma pagasta zemes Parka iela 11 daļas, nodošanu īpašumā bez atlīdzības

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par pilnvarojumu parakstīt ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un izmantošanu saistītos dokumentus

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par projekta “Dabas takas gar Pededzes un Sitas upes krastiem infrastruktūras objektu atjaunošana un uzlabošana ar labiekārtojuma elementiem” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par pirkuma līguma un līguma par privatizācijas objekta ieķīlāšanu atcelšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par grozījumiem 2020.gada 30.decembra lēmumā Nr. GND/2020/1144 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Beļavas pagasta nekustamajam īpašumam “Upmalieši””

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strautmalas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Skolas iela 5 k-4 – 36, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Mežotnes 2” – 3, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma Ābeļu iela 5 – 5, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Liepu mala” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 29 – 4, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 30.septembra saistošajos noteikumos Nr.23 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai Gulbenes novadā”

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Informatīvais jautājums  - Par nekustamā īpašuma Ozolu iela 2C, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 002 0113, atsavināšanu.

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

17.02.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Visi jautājumi skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par M.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par A.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par L.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par S.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par D.A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par A.A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par V.L.H. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par U.Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par N.N. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par A.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par K.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par S.J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par R.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par I.R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par A.M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par M.L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par M.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par S.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par A.M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par G.N. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par M.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par A.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par A.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par A.M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par L.G. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par I.L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par S.L.A. izslēgšanu no Gulbenes novada  Dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par D.Ā. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par E.M. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par S.Š. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par D.L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par S.R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par S.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par A.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par I.Dz. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par K.U. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par J.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par J.J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par J.L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par D.J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

42. Par S.Z. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par R.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par L.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

45. Par E.S. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

46. Par K.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

47. Par N.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

48. Par A.A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par R.R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļujautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par K.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par K.D. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par V.P. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par A.C. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par D.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par K.Ž. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par J.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par N.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par S.F. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par J.R. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par D.T. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par J.V. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par S.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par A.A. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par K.L. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par D.Č. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par J.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  Dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par M.S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par Z.F. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par J.T. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvojamās telpas “Kartona Fabrika 6”-6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-10, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 18-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-41, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Pils iela 6-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvojamās telpas Nr.3 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvojamās telpas Nr.10 veco ļaužu dzīvojamā mājā Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvojamās telpas Nr.27A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-3, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-11A, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-12, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-13, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-1, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-18, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvokļa “Gaujmalas”-22, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa  „Dārza māja”-2, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvokļa “Krasti”-4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvokļa “Krasti”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvokļa  “Vītoli”-16, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvokļa “Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvojamās telpas “Akoti”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa  “Gatves 7”-2, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa “Gatves 8”-12, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-13, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa “Ceļmalas 2”-9, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa “Dzirnavas”-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu”

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

17.02.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

Finanšu komiteja

18.02.2021. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fondu projekta Nr.9.3.1.1/19/044 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Gulbenes novadā” īstenošanai

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

3. Par aizņēmumu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0./19/I/014 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Gulbenes novadā” īstenošanai

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

4. Par projekta “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē” pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

5. Par projekta “Zivju resursu pavairošana Gulbenes novada ezeros” pieteikuma iesniegšanu un projekta finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

6. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2020.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 “Par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa noteikšanu”

ZIŅO: Eduards Garkuša

7. Par nekustamā īpašuma nodokļa par 2021.gadu samaksas termiņu pārcelšanu

ZIŅO: Sandis Sīmanis

8. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas un iecirkņu  komisiju locekļu un pieaicināto personu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu  kompensāciju 2021.gada Gulbenes novada pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanā

ZIŅO: Lienīte Reinsone

9. Par priekšlikumu 446.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Sanita Mickeviča

10. Par priekšlikumu 450.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Sanita Mickeviča

11. Par priekšlikumu 452.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Sanita Mickeviča

12. Par priekšlikumu 451.vēlēšanu iecirkņa  nosaukuma un adreses maiņai

ZIŅO: Sanita Mickeviča

13. Par priekšlikumu vēlēšanu iecirkņu  maiņai Gulbenes pilsētā

ZIŅO: Sanita Mickeviča

14. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes noteikumos “Gulbenes novada domes, pašvaldības administrācijas, iestāžu un to struktūrvienību amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Vita Ķikuste

15. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem

ZIŅO: Vita Ķikuste

16. Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada pašvaldības iestāžu vadītājiem

ZIŅO: Vita Ķikuste

17. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

ZIŅO: Inta Bindre

18. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.februāra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālās aprūpes iestāžu maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu” (protokols Nr.5; 34.§)

ZIŅO: Daiga Krēsliņa