ielaspilsKūstot sniegam un iestājoties pavasarīgiem laikapstākļiem, ir aktualizējies jautājums par ielu stāvokli Gulbenē. Kopumā situācija raksturojama kā laba, taču ir atsevišķas ielas vai to posmi, kas ir neapmierinošā vai pat kritiskā stāvoklī. Īpaši kritisks stāvoklis pašlaik ir Brīvības ielas – tranzītielas – posmā no Bērzu ielas līdz Krasta ielai un posmā no Parka ielas līdz Gulbenes evaņģēliski luteriskajai baznīcai.

“Piesaistot finansējumu, veiksmīgi esam īstenojuši rotācijas apļa izbūvi un Brīvības ielas posma pārbūvi līdz dzelzceļa sliedēm pirms Bērzu ielas. Tomēr galvassāpes joprojām sagādā tālākais ielas posms, kas kļūst bīstams. Jau pirms vairākiem gadiem šobrīd dramatiskākajā posmā no Bērzu ielas līdz Krasta ielai esam uzstādījuši ceļa zīmi Nr.112. “Nelīdzens ceļš”, savukārt nupat tai pievienojām ātrumu ierobežojošu ceļa zīmi, kas liedz transportlīdzekļiem pārvietoties ātrāk par 30 km/h. Šī ceļa zīme tiks saglabāta, līdz tehnoloģiski būs iespējams šo posmu savest kārtībā. Ik gadu šīs tranzītielas posmos ieguldām prāvus pašvaldības finanšu līdzekļus, lai aizlāpītu kritiskās bedres vai pat veiktu vienlaidus asfalta ieklāšanu. Prognozēju, ka posmā no Parka ielas līdz Gulbenes evaņģēliski luteriskajai baznīcai būsim spiesti veikt vienlaidus asfalta ieklāšanu. Arī tur situācija ir kritiska. Bet darbus varēsim veikt tikai tad, kad asfalta rūpnīcas atsāks strādāt – ne ātrāk, kā aprīlī. Labprātāk šo finansējumu ieguldītu citu pašvaldības īpašumā esošo pilsētas ielu sakārtošanā,” stāsta Gulbenes pilsētas pārvaldes vadītājs Gints Āboliņš.

Pašvaldības vadība un speciālisti ir veikuši visu iespējamo, lai vērstu atbildīgo valsts institūciju uzmanību uz brūkošajiem tranzītielas posmiem. Tāpat jau ir izstrādāts tehniskais projekts “Brīvības ielas atjaunošana posmā no Rīgas ielas līdz Bērzu ielai Gulbenē”, un 2021.gada 25.februāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par projekta pieteikuma iesniegšanu Satiksmes ministrijā un pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu tā apstiprināšanas gadījumā. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 567 557 eiro ar PVN, no tām valsts budžeta finansējums būtu 2 054 045,60 eiro, bet pašvaldības līdzfinansējums – 20 % apmērā jeb 513 511,40 eiro.

“Šobrīd esam veikuši visus priekšdarbus un izstrādājuši arī tehnisko projektu, lai varētu vērsties Satiksmes ministrijā un pretendēt uz finansējuma saņemšanu. Ja tas netiks piešķirts, tad izskatām iespēju rīkoties radikāli, slēdzot bīstamos posmus kravas transporta kustībai, šādā veidā par prioritāti nosakot ceļu satiksmes dalībnieku drošību. Savukārt, ja lēmums attiecībā uz mūsu projektu būs labvēlīgs, tad nekavējoties veiksim iepirkuma procedūru būvdarbu veikšanai,” uzsver Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Arī Vidus iela ir neapmierinošā stāvoklī, taču pašlaik tiek izstrādāts būvprojekts ielas posma no Rīgas ielas līdz Vidus ielai 76 pārbūvei. Citos šīs ielas posmos veicamo labošanas darbu apjoms būs skaidrs, tiklīdz nostabilizēties grunts jeb vienkāršiem vārdiem sakot – beigsies grunts sasalums.

Ja raugāmies grants ielu virzienā, pavasaros tās allaž ir sliktā stāvoklī, kamēr norisinās “rūgšanas” process.

“Līdz ko nostabilizēsies laikasptākļi, Gulbenes pilsētas pārvalde nekavējoties veiks ielu greiderēšanu. Visvairāk darba jāiegulda Litenes ielā, kur ir vislielākā transportlīdzekļu kustība, salīdzinot ar citām pilsētas grants ielām,” piebilst G.Āboliņš.

Šobrīd kritiskās bedres pilsētas ielās tiek aiztaisītas, izmantojot auksto asfaltu, bet intensīvāka bedrīšu “lāpīšana” ar bitumena emulsiju notiks maijā. Tomēr šeit jāuzsver, ka Gulbenes ielas nevar tikt raksturotas, kā bedrainas – tās ir dažviet.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste