dzrn1Gulbenes novada pašvaldība ir uzsākusi Dzirnavu dīķa un Krustalīces upes posmu ģeoekoloģisko izpēti, kas palīdzēs noskaidrot ūdenstilpju piesārņojuma veidu, apjomu un piemērotāko to sanācijas metodi. Šobrīd pētnieki jau veikuši urbumus grunts izpētei, noņēmuši ūdens analīzes un veikuši uzmērījumus ūdenstilpes piesārņojuma mērīšanai un apjoma noteikšanai. Noņemtie ūdens un grunts paraugi ir nogādāti tālākai izpētei laboratorijā, un rezultāti būs zināmi tuvāko 3-4 nedēļu laikā.

“Pašvaldība ir iecerējusi šo vietu attīstīt, lai veicinātu rekreācijas un atpūtas iespējas pilsētas teritorijā, bet pirms tam ir jāveic virszemes ūdeņu un ūdenstilpes gultnes nogulumu analīze, un jāizvērtē Dzirnavu dīķa un Krustalīces upes posmu teritorijas attīrīšanas alternatīvas. Lai piesaistītu ārējo finansējumu mūsu ieceru īstenošanai, ir nepieciešama iepriekšēja izpēte un nopietns pamatojums piesārņotās vietas attīrīšanas nepieciešamībai. Turklāt atsevišķās fondu programmās dati, uz ko balstāmies, gatavojot projekta pieteikumu, nedrīkst būt vecāki par vienu gadu,” stāsta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja Baiba Kalmane.

Zināms, ka Dzirnavu dīķis tika piesārņots naftas produktu avārijas noplūdes rezultātā 1997.gadā, tāpat tur turpina ieplūst pilsētas notekūdeņi. Līdz ar to Dzirnavu dīķa attīrīšanas problēma ir jārisina kompleksi ar pilsētas kanalizācijas sistēmu sakārtošanu.

Dzirnavu dīķis ir iekļauts VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" uzturētajā  piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā.

Ģeoekoloģiskās izpētes ietvaros veikti topogrāfiskie mērījumi (5,5 ha platībā), ūdens akvatorija sedimentu dziļumu un biezumu noteikšana ar ģeoradaru, sedimentu dziļumu no ūdens virsmas mērīšana, sedimentu paraugošana (82 paraugi), virszemes ūdens paraugu noņemšana (8 paraugi), hidroķīmisko parametru mērījumi ūdenī in-situ. Priekšā vēl ir laboratorijas darbu veikšana, datu apkopšana, atskaites sagatavošana par veiktajiem darbiem un piemērotākās teritorijas attīrīšanas metodes izstrāde. Visu darbu veikšana ir saskaņota ar Valsts vides dienestu.

dzirn1

Paraugu ņemšanas punkti

dzirn2

Foto: SIA "Enviroprojekts". Ūdens paraugošana

dzirn3

Foto: SIA "Enviroprojekts". Grunts paraugošana

dzirn4

Foto: SIA "Enviroprojekts". Darbi ar ģeoradaru

2019.gada septembrī pašvaldība jau organizēja ūdens paraugu noņemšanu laboratorisko analīžu veikšanai, kā arī ūdenstilpē mītošo dzīvnieku un ūdensaugu resursu izvērtējumu. Savukārt šī ģeoekoloģiskā izpēte sevī ietver arī grunts izpēti, līdz ar to būs iespējams iegūt padziļinātāku esošās situācijas analīzi.

Ģeoekoloģisko izpēti saskaņā ar iepirkumu veic SIA "Enviroprojekts" par kopējo līgumcenu 24927,9 eiro bez PVN, kas tiek segta no Gulbenes novada pašvaldības budžeta līdzekļiem (no dabas resursu nodokļa ieņēmumiem).

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste