aptaujatit

Gulbenes novada pašvaldība februārī organizēja iedzīvotāju aptauju, kurā aicināja novērtēt pašvaldības darbu 2020.gadā. Kopumā aptaujā piedalījās 239 respondenti, no tiem 229 anketu aizpildīja elektroniski, savukārt 10 – anketu aizpildīja informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada Ziņas”. 59,4% no aptaujātajiem atzinuši, ka ir drīzāk apmierināti ar dzīvi Gulbenes novadā, un pašvaldības darbu pēdējo trīs gadu laikā vērtē apmierinoši (43,1%).

Tomēr, lai uzlabotu dzīves kvalitāti Gulbenes novadā, iedzīvotāji iesaka attīstīt infrastruktūru, radīt jaunas atpūtas vietas, sekmēt uzņēmējdarbību, veidot jaunu dzīvojamo fondu un attīstīt tūrismu.

60,7% atklāj, ka saņem pietiekami daudz informācijas par pašvaldības darbu, sekojot sociālo mediju kontu profiliem, apmeklējot pašvaldības mājaslapu www.gulbene.lv, vai lasot informatīvo izdevumu “Gulbenes Novada Ziņas”. Tomēr tajā pašā laikā iesaka sniegt vairāk viegli uztveramas informācijas par pašvaldības darbu un aktualitātēm.

Vērtējot datus par iedzīvotāju apmierinātību saistībā ar pašvaldības sadarbību ar iedzīvotājiem, secināms, ka tie nav viennozīmīgi. Apmierinātības un neapmierinātības rādītāji ir līdzīgi, līdz ar to turpmākajā periodā pašvaldībai būs jāpievērš lielāka uzmanība sadarbības uzlabošanai ar iedzīvotājiem. Aptaujā izskanēja ierosinājums vairāk uzklausīt un iesaistīt sabiedrību lēmumu pieņemšanā, nodrošināt atgriezenisko saiti.

Tāpat iedzīvotāji ar “drīzāk apmierina” ir novērtējuši Gulbenes novadā pieejamo izglītības nodrošinājumu un kvalitāti dažādos līmeņos – pirmsskola, pamatskola, vidusskola, profesionālās ievirzes izglītība, interešu izglītība, tajā pašā laikā iesaka paplašināt pēdējo divu pozīciju piedāvājumu.

Arī pieejamā sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek vērtēti apmierinoši, bet ir jāizvērtē jaunu sociālo namu izveides iespējas un jāuzlabo dažādu veselības aprūpes pakalpojumu un ārstu pieejamību, jo veselības aprūpe iedzīvotājus drīzāk neapmierina.

Ja aplūkojam infrastruktūras, uzņēmējdarbības un tūrisma jomu kvalitātes novērtējumu, tad redzam, ka ar ceļu un ielu infrastruktūru pilsētā iedzīvotāji ir apmierināti, savukārt attiecībā uz lauku teritoriju aina ir pavisam pretēja. Ielu apgaismojuma nodrošinājumu novadā iedzīvotāji novērtē apmierinoši, bet ir jādomā par infrastruktūras attīstību, kas ir piemērota gan gājējiem, gan velobraucējiem.

Par tādiem pakalpojumiem, kā namu apsaimniekošana, sabiedriskais transports un siltumapgāde, iedzīvotāji lielākoties atzīmējuši, ka “nav viedokļa”. Bet ir apmierināti ar publiskās teritorijas labiekārtojumu un tūrisma infrastruktūru. Savukārt neviennozīmīgi ir vērtējama uzņēmējdarbības vide, atbalsts uzņēmējdarbībai un nodarbinātības veicināšana, jo atbilžu sadalījums ir ļoti līdzīgs.

Iedzīvotāji iesaka uzlabot ceļu infrastruktūru pilsētas un pagastu teritorijās, turpināt attīstīt parkus - Emzes, Spārītes, kā arī citus tūrisma objektus, tajā skaitā Stāmerienas pili.

Aptaujā iedzīvotāji norādījuši, ka ir apmierināti ar kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējām Gulbenes novadā, tomēr iesaka vēl paplašināt atpūtas iespēju piedāvājumu gan bērniem, gan jauniešiem un pieaugušajiem pilsētā un pagastos.

Kā neapmierinoša iedzīvotāju skatījumā ir mājokļu kvalitāte un pieejamība Gulbenes novadā, tāpēc tiek ieteikts atjaunot dzīvojamo fondu.

Gulbenes novada pašvaldība pateicas ikvienam, kurš iesaistījās aptaujā un izteica savu viedokli! Jūsu atbildes mums palīdzēs plānot turpmāko Gulbenes novada attīstību.

Plašāk ar aptaujas rezultātiem var iepazīties ŠEIT.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste