Gerbonis mazsSaskaņā ar Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta lēmumu Nr.GND/2021/397 „Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.3, 86.p.) ir noteikts Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu pieteikšanas termiņš no 2021.gada 1.aprīļa līdz 2021.gada 14.aprīlim.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

  • reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
  • katram attiecīgās domes deputātam;
  • ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta otro daļu katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma komisiju likuma 6.pantu par novada vēlēšanu locekļa kandidātu var pieteikt Latvijas pilsoni:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis.

Pieteikumi Gulbenes novada pašvaldībai (kontakti: e-pasts: , tālr.64497710, 26595362) iesniedzami:

  • nosūtot tos pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  • ievietojot Gulbenes novada pašvaldības pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas galvenās ieejas iekšdurvīm (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);
  • vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu .

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.