viz1

Ja Tev ir ideja, kā uzlabot publiski pieejamas ārtelpas vai iekštelpas infrastruktūru Gulbenes novadā – nepaliec malā, bet iesaisties un piedalies Gulbenes novada pašvaldības 2021.gada sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursā! Atceries, ka projekta pieteikumu līdz 2021.gada 7.jūnijam var iesniegt 10 cilvēku grupa, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Gulbenes novadā un kuri sasnieguši vismaz 16 gadu vecumu, vai Gulbenes novadā reģistrēta biedrība. Viena projekta realizācijai var saņemt līdz 20 000 eiro (ieskaitot PVN). Kopējais pieejamais konkursa finansējums projektu īstenošanai šogad ir 110 000 eiro.

Projektam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejama publiska vieta – pašvaldības vai, saņemot attiecīgu saskaņojumu, valsts nekustamais īpašums (ārtelpa vai iekštelpa);
  • projekts ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, kurai ir paliekoša un sabiedriski nozīmīga vērtība;
  • projekta realizēšanas termiņš ir viens gads no tā apstiprināšanas brīža;
  • projekta ietvaros paredzētās uzlabotās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas nepārsniedz 10% gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta.

Pieteikt savu ideju projektu konkursam var, aizpildot pieteikuma veidlapu, kurai ir pievienota projekta skice un vizualizācija, kas pēc tam tiks izmantota projekta publicitātei. Visas izmaksas, kas saistītas ar projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu, sedz iesniedzējs.

Projekta pieteikumu var iesniegt gan papīra formā Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, gan elektroniski, to parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: .

Tie projekti, kas pēc izvērtēšanas tiks atzīti par atbilstošiem konkursa nolikumam, tiks nodoti balsošanai iedzīvotājiem, kas ilgs trīs nedēļas. Līdzīgi kā pērn, arī šogad par projektiem varēs balsot Gulbenes novadā deklarētas personas, kuras sasniegušas vismaz 16 gadu vecumu. Pašvaldībai ir tiesības pārbaudīt, vai persona balsojuma brīdī ir sasniegusi 16 gadu vecumu un ir deklarējusi savu dzīvesvietu Gulbenes novadā, tādejādi pārliecinoties, ka balsojums ir derīgs. Viena persona varēs balsot tikai vienu reizi. Atšķirībā no 2020.gada, šoreiz balsot ar biļeteniem nebūs iespējams. Balsošana notiks divos veidos:

  • klātienē Gulbenes novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai Gulbenes novada bibliotēkās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
  • elektroniski balsošanas vietnē www.balso.gulbene.lv atbilstoši autorizācijas noteikumiem.

Gulbenes novada pašvaldība īstenos tos projektus, kas balsojuma rezultātā būs saņēmuši vislielāko balsu skaitu, ievērojot konkursā paredzētā finansējuma apmēru.

Šī jau ir otrā reize, kad Gulbenes novada pašvaldība organizē līdzdalības budžetēšanas projektu konkursu. Tā mērķis ir veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību novada attīstībā un finanšu līdzekļu izlietošanā, kā arī radīt publiski pieejamu, radošu un atvērtu sabiedrisko vidi un aktivizēt jaunu, radošu kopsadarbības formu attīstību, vienlaikus stimulējot sabiedrības savstarpējo sadarbību un sociāli ekonomisko potenciālu.

2020.gada projektu konkursā kopumā tika saņemti 45 projektu pieteikumi gan no Gulbenes, gan no pagastiem, savukārt iedzīvotāju balsošanai tika nodoti 36 projekti – tie, kas atbilda nolikumam. Savukārt finansējumu saņēma pieci projekti, kuru īstenošanas gaitai var sekot līdzi platformā balso.gulbene.lv.

Kontaktpersona jautājumiem, neskaidrībām un konsultācijām: Zane Pūcīte, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, t. 64474918, e-pasts: .

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa ŠEIT.

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste