Gerbonis mazs21.-22.aprīlī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

21.04.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kalna Kallas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulaiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Pamati” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ābeļkalns” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozolciems” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Čiekuri” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Garkalni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Birztiņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Zīlītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 3A-6 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 35-3, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 13 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” – 17 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-1 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13”  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā “P34” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Beļavas pagasta īpašumā  “Imantas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strēbeles”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

21.04.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Lielākā daļa jautājumu skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par I.D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par M. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par J. B. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par I. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par N. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-2, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par dzīvojamās telpas Litenes ielā 13-4, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-18, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvokļa Viestura iela 41-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa Viestura iela 43-7, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļa Upes iela 2-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

42. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

45. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

46. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

47. Par mājas “Skujiņas”,  Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

48. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-21, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-24, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par dzīvokļa “Mežniecība” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-3, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6”-15, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-1,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-4,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-6,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8A, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-11,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-12,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-13,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-14,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-17,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4 Litene, Litenes pagasts  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-4, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-42, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-56, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa “Šķieneri 3”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pagasts, īres līguma darbības termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa “Stāķi  2”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____  “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par Vitas Elsiņas atbrīvošanu no Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par Sandras Zušas iecelšanu Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

21.04.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam Dilanam Kurepinam

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Sprudzānei

ZIŅO: Vita Ķikuste

Finanšu komiteja

22.04.2021. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/293 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem”

ZIŅO: Vita Lāčkāja

3. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kļavkalnu iela 16, Ozolkans, Beļavas pag., Gulbenes nov.,energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ZIŅO: Emīls Kārlis Ziediņš

4. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2 k-2, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

ZIŅO: Monika Prokofjeva

5. Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

6. Par aizņēmuma ņemšanu

ZIŅO: Anita Rauza

7. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr._____  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Eduards Garkuša

8. Par Gulbenes novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr._ “Grozījumi Gulbenes novada domes 26.05.2016. saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iest

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

9. Par projekta “Zaļi un viedi ciemi Austrumeiropā” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Baiba Kalmane

10. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sanktpērterburgu

ZIŅO: Gunta Kalmane