vegetable garden plotIr klāt pavasaris un jaukais laiks vilina atpūsties un darboties dabā. Šādu iespēju piedāvā Gulbenes novada pašvaldība, iznomājot zemi mazdārziņu vajadzībām.

Gulbenes pilsētā mazdārziņu vajadzībām ir pieejami brīvi zemesgabali pēc adreses - Litenes iela 31, Litenes iela 41, Viestura iela 43A, Ziemeļu iela 20, Tilta iela 20, Tilta iela 30, Tilta iela 32, Tilta iela 34.

Par brīvajiem zemesgabaliem pilsētas teritorijā informāciju var saņemt pie Gulbenes pilsētas nekustamā īpašuma pārvaldnieka Kaspara Rakstiņa, sazinoties pa tālruni 25728123 vai e-pastu .

Par mazdārziņu zemes nomu pagasta teritorijā pašvaldība aicina sazināties ar attiecīgā pagasta pārvaldi.

Zemes nomas līgums tiek slēgts uz laiku līdz 5 gadiem, bez apbūves tiesībām. Gulbenes novada pašvaldība vērš iedzīvotāju uzmanību sekot līdzi noslēgtajiem zemes nomas līguma termiņiem un apmaksas kārtībai.

Iesniegumu par zemes nomas līguma pagarināšanu iesniedz vienu mēnesi pirms zemes nomas līguma beigu termiņa. Ja tiek nokavēts iesnieguma par zemes nomas līguma pagarināšanu iesniegšanas termiņš, zemes nomas līgums netiek pagarināts, bet informāciju par zemes nomas tiesībām publicē Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

Gulbenes novada pašvaldība norāda, ka gadījumos, kad nomnieks atsakās no mazdārziņa zemes nomas, šo mazdārziņu nav iespējams piešķirt nomā konkrētai personai, jo informācija par zemes nomas tiesībām ir jāpublicē, lai tā sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku un mazdārziņš var tikt nodots nomā citai personai.

Saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem  nomnieks nomas maksas samaksu veic pa ceturkšņiem, sadalot to proporcionāli četrās daļās, ne vēlāk kā līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša beigām.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Gulbenes novada pašvaldības vecāko zemes lietu speciālisti Lolitu Vīksniņu pa tālruni 64472974 vai e-pastu .

Gulbenes novada pašvaldība aicina izmantot iespēju pieteikties uz mazdārziņu nomu Beļavas pagasta sakņu dārzu teritorijā “Spārīte”, izvēloties zemesgabalu nomai no pielikumā pievienotā saraksta. Zemes nomai paredzēto zemesgabalu saraksts var būt mainīgs - tikt papildināts vai saīsināts sakarā ar nodošanu nomā.

Ja uz vienu mazdārziņa zemes nomu piesakās vairāki pretendenti, tiek rīkota nomas tiesību izsole.

Normatīvie akti, kas nosaka mazdārziņu iznomāšanas prasības:

  • Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumi Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.
  • Gulbenes novada domes 2019. gada 28. februāra lēmums (protokols Nr.3, 7.§) par saistošajiem noteikumiem Nr.6 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”.

Gulbenes novada Beļavas pagasta sakņu (ģimenes) dārzu teritorija “Spārīte”: