Drukāt

Gerbonis mazs29.aprīlī plkst.9.00 norisināsies Gulbenes novada domes sēde. Ikviens interesents varēs sekot līdzi tās norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8 “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9 “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Kalna Kallas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Kalna 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozoli 7” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Saulaiņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Pamati” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma Galgauskas pagastā ar nosaukumu “Biķernieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Ābeļkalns” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Tālumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Litenes pagasta nekustamā īpašuma “Ozolciems” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Čiekuri” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Garkalni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Birztiņas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Zīlītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Dzelzceļa iela 3A-6 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Naglenes iela 42A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Purenes” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Lizuma pagasta dzīvokļa īpašuma “Ražotāji” - 13 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Rēveļi 8” – 17 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Stradu pagasta dzīvokļa īpašuma “Stāķi 17”-1 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Līkā iela 13”  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Nākotnes iela 2 k-9 – 1, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 4, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 6, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma “Gravas 4” – 7, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Litenes pagastā ar nosaukumu “Kalna Pīpenes”, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Aizstrautiņi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 1E, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā “P34” sadalīšanu un robežu pārkārtošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 009 0022 sadalīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 002 0460 sadalīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par specializētā tūristu transportlīdzekļa kustības maršruta Gulbenes pilsētā apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā, Beļavas pagasta īpašumā  “Imantas”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par zemes vienību ieskaitīšanu rezerves zemes fondā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Strēbeles”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

49. Par I. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par atteikumu reģistrēt M. D. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par atteikumu reģistrēt J. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par J. Z. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par I. J. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par N. Š. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par atteikumu reģistrēt E. Ž. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par dzīvojamās telpas Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-2, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par dzīvojamās telpas Litenes iela 13-4, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par dzīvojamās telpas Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par dzīvojamās telpas Viestura iela 35-3, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par dzīvojamās telpas Upes ielā 2-18, Gulbenē, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5”-5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-21, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvokļa Ābeļu iela 14-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 13-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 17-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa Litenes iela 13-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-42, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-6-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa Pamatu iela 11-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa Rīgas iela 68A-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-5-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvokļa Viestura iela 16-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa Viestura iela 41-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Viestura iela 43-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvokļa Upes iela 2-22, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvojamās telpas Nr.5 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvojamās telpas Nr.6 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvojamās telpas Nr.6A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvojamās telpas Nr.17 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvojamās telpas Nr.18 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvojamās telpas Nr.24 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvojamās telpas Nr.26 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvojamās telpas Nr.28 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-7, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvokļa “Ceļmalas”-8, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par mājas “Skujiņas”,  Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvokļa Dārza iela 1-1, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvokļa Dārza iela 1-4, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa Dārza iela 3-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-11, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par dzīvokļa Ozolu iela 1-21, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-7, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-24, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par dzīvokļa “Mežniecība” - 4, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20”-3, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 6”-15, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-1,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-4,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

110. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-6,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

111. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

112. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-8A, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

113. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-11,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

114. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-12,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

115. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-13,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

116. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-14,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

117. Par dzīvokļa “Aduliena 1”-17,  Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

118. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4 Litene, Litenes pagasts  Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

119. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

120. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

121. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-4, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

122. Par dzīvokļa “Šķieneri 6”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

123. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-42, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

124. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-56, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

125. Par dzīvokļa “Šķieneri 3”-5, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

126. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-20, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

127. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-2, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

128. Par dzīvokļa “Šķieneri 2”-10, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

129. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

130. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-11, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

131. Par dzīvokļa “Pededze”-9, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

132. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-4, Tirzas pagasts, Gulbenes novads īres līguma darbības termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

133. Par dzīvokļa "Kļavkalni"-8, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma darbības termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

134. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

135. Par dzīvokļa “Stāķi  2”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

136. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.8  “Par sociālā pakalpojuma “Aprūpe mājās” nodrošināšanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

137. Par Vitas Elsiņas atbrīvošanu no Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītājas amata

ZIŅO: Valtis Krauklis

138. Par Sandras Zušas iecelšanu Gulbenes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja amatā

ZIŅO: Valtis Krauklis

139. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “VK Gulbene”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

140. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu sportistam D. K.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

141. Par amatu savienošanas atļauju Antrai Sprudzānei

ZIŅO: Anatolijs Savickis

142. Par projekta 101035066 – EUROPE DIRECT realizēšanu un  nepieciešamā finansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

143. Par Latvijas Futbola federācijas Futbola infrastruktūras  inventāra atbalsta programmu un līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

144. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 30.jūnija nolikumā “Gulbenes novada vidusskolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

145. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/293 “Par mēnešalgas noteikšanu Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un locekļiem”

ZIŅO: Normunds Audzišs

146. Par līdzfinansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Kļavkalnu iela 16, Ozolkalns, Beļavas pag., Gulbenes nov.,energoefektivitātes pasākumu veikšanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

147. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Nākotnes iela 2 k-2, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

148. Par Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas iela 1, Gulbene piesaistītā zemesgabala labiekārtošanas 2.kārtai

ZIŅO: Normunds Audzišs

149. Par Gulbenes novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līgumu slēgšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

150. Par aizņēmuma ņemšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

151. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 29.aprīļa saistošo noteikumu Nr.9  “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 24.septembra saistošajos noteikumos Nr.11 “Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

152. Par Gulbenes novada domes 29.04.2021. saistošo noteikumu Nr.10 “Grozījumi Gulbenes novada domes 26.05.2016. saistošajos noteikumos Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei”

ZIŅO: Normunds Audzišs

153. Par projekta “Zaļi un viedi ciemi Austrumeiropā” pieteikuma iesniegšanu un projekta priekšfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

154. Par domes priekšsēdētāja komandējumu uz Sanktpērterburgu

ZIŅO: Andis Caunītis

155. Par Janas Solovjovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata

ZIŅO: Normunds Audzišs

156. Par amatu savienošanas atļauju Janai Igaviņai

ZIŅO: Normunds Audzišs

157. Par amatu savienošanas atļauju Anitai Deksnei

ZIŅO: Normunds Audzišs

158. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Barinskim

ZIŅO: Normunds Audzišs

159. Par amatu savienošanas atļauju Jānim Kupcim

ZIŅO: Normunds Audzišs

160. Par amatu savienošanas atļauju Montai Ķellei

ZIŅO: Normunds Audzišs

161. Par amatu savienošanas atļauju Daigai Krēsliņai

ZIŅO: Normunds Audzišs

162. Par amatu savienošanas atļauju Laimai Šmitei-Ūdrei

ZIŅO: Normunds Audzišs

163. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

164. Par Gulbenes pilsētas dzīvokļa īpašuma Viestura iela 35-3, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis