Finanšu sektora attīstības plāns 2021.-2023. gadam (FSAP) nosaka finanšu sektora attīstības prioritāros virzienus turpmākajiem trīs gadiem. FSAP mērķis ir turpināt atbalstīt inovatīvu un pieejamu finanšu sektoru, kas sekmē un atbalsta ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību.

Iepriekšējos gados būtiski uzlabota noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas sistēma. Riskos balstīta prasību ieviešana, uzraudzība un kontrole nepārtraukti tiek pilnveidota, nepieciešamības gadījumā izdarot izmaiņas arī normatīvajā regulējumā. Līdz ar to pašlaik ir labs brīdis finanšu sektora tālākās attīstības stratēģijas ieviešanai, kas uzņēmējiem un privātpersonām ļaus nodrošināt kā finansējuma pieejamību, tā arī ieguldīšanas iespējas. Tiks veicināta arī Latvijas tautsaimniecības un paša finanšu sektora digitālā un “zaļā” transformācija.

Finanšu ministrija (FM) sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām sākusi aktīvu darbu pie FSAP iezīmētajiem pasākumiem trīs prioritārajos attīstības virzienos – finansējuma pieejamība un investīciju iespējas; digitalizācija un inovatīvu pakalpojumu pieejamība; ilgtspējīgas finanses.

Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā: https://www.fm.gov.lv/lv/attistibas-plans-inovativam-un-pieejamam-finansu-sektoram.

Finansu sektora attistibas plans m

Aleksis Jarockis,
Komunikācijas departamenta direktors
Latvijas Republikas Finanšu ministrija