Gulbenes novada pašvaldība, turpinot iesākto tradīciju, izsludina Ziemassvētku un Jaunā gada noformējuma konkursu „Sniegpārslu brīnumu radot” un aicina Gulbenes novada privātmāju īpašniekus, iestāžu un uzņēmumu vadītājus un darbiniekus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus piedalīties šajā konkursā, un visiem kopā veidot mūsu pilsētas un novada svētku noformējumu.

Ziemassvētku un jaunā gada noformējuma konkurss “Sniegpārslu brīnumu radot”

2015.gada tēma “Svētku gaismiņas mirdz”

NOLIKUMS

1.            Konkursa mērķi:

1.1.         Veidot Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Gulbenes novada teritorijā. Veicināt kvalitatīva dekorējuma radīšanu, akcentējot ēku, logu, skatlogu, fasāžu, piegulošo teritoriju noformēšanu gan ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem.

1.2.         Rosināt Gulbenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību un ieinteresētību svētku noformējuma veidošanā Gulbenes novadā.

2.            Konkursa dalībnieki:

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku un Jaungada tematikai atbilstošu noformējumu tirdzniecības , pakalpojumu un izglītības iestāžu, uzņēmumu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos un skatlogos.

3.            Konkursa rīkotājs:

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401.

4.            Konkursa norises kārtība:

4.1.         Objektus pieteikt konkursam elektroniski var no 2015.gada 14.decembra līdz 2015.gada 21.decembrim (ieskaitot), nosūtot pieteikumu uz e-pastu: vai darba dienās iesniedzot to personīgi Gulbenes novada domes klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 1.stāva 100.kabinetā.

4.2.         Pieteiktos objektus vērtēs Gulbenes novada domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija.

4.3.         Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo teritorijas vizuālo kvalitāti.

4.4.         Konkursa vērtēšanas komisija objektus vērtēs no 2015.gada 28.decembra līdz 2015.gada 30.decembrim, iedalot četrās kategorijās:

4.4.1.     privātmāju noformējums;

4.4.2.     daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;

4.4.3.     uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums;

4.4.4.     valsts un pašvaldības iestāžu, teritoriju noformējums;

4.5.         Konkursam pieteiktie objekti tiks vērtēti, piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 5, ņemot vērā šādus kritērijus:

4.5.1.     noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai;

4.5.2.     noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija;

4.5.3.     vizuālā kopaina;

4.5.4.     noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.

4.6.         Par uzvarētājiem katrā kategorijā atzīstami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu vērtēšanas komisijas locekļu katram objektam piešķirto punktu summas) ieguvuši lielāko punktu skaitu.

4.7.         Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar naudas balvām:

4.7.1.     par 1.vietu piešķirot EUR 150,00;

4.7.2.     par 2.vietu piešķirot EUR 100,00;

4.7.3.     par 3.vietu piešķirot EUR 75,00.

4.8.         Konkursa vērtēšanas komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvu.

4.9.         Par konkursa rezultātiem, uzvarētājiem un labāko noformējumu autoriem vērtēšanas komisija paziņos janvāra mēnesī.

4.10. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.