Gerbonis mazs2021.gada 21.-22.jūnijā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

21.06.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Smiltāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Druvienas pagasta centrs” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gatves” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vanadziņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līgotnes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Auči 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Novoselova” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Airītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Baznīckalns”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Plienāji”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Rainis”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunbirži”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Rubeņi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par dzīvokļa īpašuma “Viestura iela 39-7" Gulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužu lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2”-9, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals”  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ozolu iela 2C”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. __ “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra instrukcijas Nr.1 “Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” atzīšanu par spēku zaudējušu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par pilnvarojumu pārstāvībai biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

21.06.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība. Lielākā daļa jautājumu skatāmi komitejas slēgtajā daļā, tāpēc komiteja netiks translēta tiešraidē.

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

2. Par atteikumu reģistrēt I.B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

3. Par atteikumu reģistrēt S.P. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

4. Par atteikumu reģistrēt T.R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

5. Par K.A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

6. Par A.S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

7. Par I.V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

8. Par A.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

9. Par E.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

10. Par R.B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

11. Par I.J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

12. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

13. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-4 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

14. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

15. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

16. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

17. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

18. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

19. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-13 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

20. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

21. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

22. Par dzīvokļa Līkā iela 28-35, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

23. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

24. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

25. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

26. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-5-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

27. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

28. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

29. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

30. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

31. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

32. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

33. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

34. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

35. Par dzīvokļa Upes iela 3-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

36. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

37. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

38. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

39. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

40. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

41. Par dzīvokļa  “Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

42. Par dzīvokļa “Strautmaļi”-2,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

43. Par dzīvojamās mājas “Saulgrieži”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

44. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

45. Par dzīvokļa “Stacija” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

46. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

47. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

48. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par dzīvojamās mājas Alkšņi, Līgo pagasts Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par atteikumu nepagarināt dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņu

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-3, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr._____  “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr._____  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr._____  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par Ingas Dukures atbrīvošanu no Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata

ZIŅO: Valtis Krauklis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

21.06.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Digitālās prasmes visiem” realizēšanai programmā ERASMUS+ mācību mobilitāšu KA1 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

3. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Work together” (Strādājam kopā) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA2 sektorā

ZIŅO: Lauris Šķenders

4. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Ramona Ruņģe-Keiša

5. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu

ZIŅO: Ramona Ruņģe-Keiša

Finanšu komiteja

22.06.2021. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2, Gulbenē, notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

3. Par prioritārā investīciju projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Gulbenes novada ciemos” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

4. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

5. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Lejasciema vidusskolas stadiona pārbūve”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

6. Par maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

7. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Simona Sniķe

8. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Sanita Puriņa

9. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.__  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Sanita Mickeviča

10. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas, stipendiju piešķiršanas komisijas un pilnvaroto biedrības “Gulbenes Buki” pārstāvju sastāvā

ZIŅO: Vita Ķikuste

11. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

ZIŅO: Anita Rauza