18.novembrī uz svinīgu pieņemšanu pie Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Andra Apinīša un Latvijas Republikas 97.gadadienai veltītā pasākumā „Ieskaties Latvijā, ieskaties sevī” pulcējās tie Gulbenes novada ļaudis, kas šogad tika apbalvoti ar Gulbenes novada pašvaldības Goda diplomiem, Atzinības rakstiem un Pateicības rakstiem. 

Šogad augstāko mūsu novada apbalvojumu – Goda diplomu – par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un aktīvu līdzdalību sabiedrības labā saņēma Sarmis Mednis no Lejasciema pagasta un Aleksandra Birkova no Gulbenes – par Latvijas valsts un Gulbenes novada tēla veidošanu un popularizēšanu, realizējot starptautiskus jauniešu projektus.

“Es aicinu jūs ticēt katram sev, savam darbam, savam pienākumam un saviem tuvākajiem. Lai ir prieks un gandarījums par to, ka mēs dzīvojam un kopā veidojam Latvijas valsti un tās nākotni. Tikai mūsu rokās ir tas, kāda tā būs,” uzrunā klātesošajiem teica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis.

 

Atzinības rakstus piešķīra:

Armundam Galviņam no Jaungulbenes pagasta – par inovatīvu un radošu ideju attīstību bioloģiskajā lauksaimniecībā, ieguldīto darbu tūrisma veicināšanā un Jaungulbenes pagasta atpazīstamības veidošanā;

Vilim Birzniekam no Stāmerienas pagasta – par profesionālu radošo darbu un ieguldījumu jauniešu aktivitāšu un kultūrvides veidošanā Stāmerienas pagastā;

Ainai Šķipsnai no Daukstu pagasta – par ilggadīgu, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu mācību sasniegumu paaugstināšanā;

Ilzei Zalpēterei un Normundam Zalpēterim no Mārupes – par ievērojamu ieguldījumu Druvienas pagasta un Gulbenes novada attīstībā, mecenātismu savas dzimtās puses atbalstam;

Ivetai Eidukai no Tirzas pagasta – par ilggadīgu latviešu tautas dejas tradīciju saglabāšanu un attīstību Gulbenes novadā;

LPKS VAKS (vadītājs Indulis Jansons) – par ieguldītajām investīcijām un uzņēmējdarbības attīstību Gulbenes novadā;

Artūram Kravalim no Līgo pagasta – par personīgo ieguldījumu sporta dzīves attīstībā un jauniešu iesaistīšanu sporta aktivitātēs;

Z/S “Vanagi” (īpašniece Ņina Mavrina) no Līgo pagasta – par ieguldītajām investīcijām un uzņēmējdarbības attīstību Līgo pagastā un Gulbenes novadā;

Andrim Gargurnim no Galgauskas pagasta – par ieguldījumu lauksaimniecības modernizācijā un attīstībā Gulbenes novadā;

Dzidrai Matīsai no Galgauskas pagasta – par kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu nodrošināšanu un sniegšanu Galgauskas pagasta iedzīvotājiem;

Sarmītei Locānei no Litenes pagasta – par ilggadīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu vēstures, kultūras un tūrisma popularizēšanā Litenes pagastā;

Rutai Kalniņai no Gulbenes – par ilggadēju, atbildīgu, godprātīgu un profesionālu darbu pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā;

Gunitai Ābolai un Andim Ābolam no Jūrmalas – par ieguldījumu Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma un vides saglabāšanā un attīstībā;

Ralfam Rubenim no Stāmerienas pagasta – par Gulbenes novada popularizēšanu un aktīvu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;

SIA “DIMDIŅI” (īpašnieks Normunds Audzišs) – par uzņēmējdarbības attīstību un mecenātismu Gulbenes novadā;

Biedrībai “Šķūnenieku kauss” (valdes locekļi Aivars Galejs, Gatis Kurzemnieks) no Lejasciema pagasta – par mecenātismu, aktīva dzīvesveida popularizēšanu un sacensību “Šķūnenieku kauss” organizēšanu;

Marijai Cinei no Stradu pagasta - par ieguldījumu Stradu pagasta senioru sabiedriskās dzīves organizēšanā;

Maigai Birzniecei no Gulbenes – par aktīvu darbu Gulbenes pilsētas pensionāru padomē un līdzdalību starppaaudžu sadarbības organizēšanas projektos;

Annai Vīgantei no Stradu pagasta – par pašaizliedzīgu sabiedrisko darbu Gulbenes novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” vadīšanā;

Vijai Čakarei no Gulbenes – par nozīmīgu ieguldījumu sākumskolas izglītības kvalitātes nodrošināšanā, ilggadēju un radošu darbu;

Annai Pružinskai no Gulbenes – par ilggadēju un rezultatīvu darbu;

Jānim Ģērmanim no Stāmerienas pagasta – par personīgo ieguldījumu sporta dzīves attīstībā novadā;

Ievai Grīnšteinei no Gulbenes – par atbildīgu, godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā un aktīvu līdzdalību novada sabiedriskajā dzīvē;

Normundam Baranovam no Gulbenes – par veiksmīgu sadarbību un patriotisma veicināšanu Gulbenes novadā;

Ritai Gargažinai no Lejasciema pagasta - par ilggadēju ieguldījumu novada kultūras un sabiedriskajā dzīvē;

Inesei Vītolai no Gulbenes – par ilggadēju un godprātīgu darbu medicīnas nozarē;

Benitai Kļaviņai no Gulbenes - par ilggadēju un godprātīgu darbu medicīnas nozarē.

Pateicības rakstus piešķīra:

Guntai Apinei no Tirzas pagasta – par panākumiem interešu izglītības programmu īstenošanā, ieguldīto darbu, sagatavojot Tirzas pamatskolas skolēnu korus XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, un pagasta iedzīvotāju motivēšanu iesaistīties kultūras dzīvē;

Ņinai Jurciņai no Daukstu pagasta – par nozīmīgu ieguldījumu Gulbenes novada veterānu sporta attīstībā;

Uldim Ķiplokam no Gulbenes – par izciliem sasniegumiem spēka trīscīņā;

Ilonai Pušpurei no Gulbenes – par pašaizliedzīgu un prasmīgu darbu pienākumu veikšanu;

Gintam Rudzītim no Jaungulbenes pagasta – par ilggadēju darbību Jaungulbenes Tautas nama amatiermākslas kolektīvos un par nesavtīgu radošo ieguldījumu pagasta kultūras dzīves attīstībā;

Austrai Zvirgzdiņai no Gulbenes – par ilggadīgu, atbildīgu darbu pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā.

Šajā reizē tika pasniegti arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Veselības ministrijas apbalvojumi.

Inga Kadile saņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu darba ieguldījumu izglītības jomā.

Aina Šķipsna saņēma Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības jomā.

Latvijas Republikas Veselības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu reģiona iedzīvotāju veselības saglabāšanā un profilaksē saņēma Jūlija Landsmane.

Latvijas Republikas Veselības ministrijas Pateicības rakstu par ilggadēju un nevainojamu darbu veselības nozarē saņēma Ilzīte Ziediņa.

Gulbenes novada dome ik gadu valsts svētkos godina ļaudis, kas ir veicinājuši Gulbenes novada attīstību, atpazīstamību, veikuši nesavtīgu darbu, bijuši sabiedriski aktīvi vai guvuši izcilus sasniegumu, kā arī par citiem panākumiem.

Pasākumu kuplināja Smiltenes BJIIC tautas deju kolektīvu “Dadzīši” un “Dadzēni” priekšnesumi, novadnieku, pianistu - Riharda Plešanova un Janas Aņisimovas – klavierspēle un dziesmas Normunda Mazūra izpildījumā.

Gunta Krevica, Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste