Gerbonis30.06.2021. plkst. 9.00 Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā. Gulbenes novada pašvaldības YouTube kanālā var skatīt domes sēžu ierakstus arī pēc domes sēdes norises.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

2. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Smiltāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par Druvienas pagasta nekustamā īpašuma “Druvienas pagasta centrs” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Gatves” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Gundegas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Vanadziņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par Lejasciema pagasta nekustamā īpašuma “Līgotnes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Auči 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Jaunplaudīši” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Novoselova” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Airītes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Galgauskas pagasta  nekustamajam īpašumam “Baznīckalns”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Plienāji”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Rainis”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunbirži”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Litenes pagasta  nekustamajam īpašumam “Rubeņi”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par dzīvokļa īpašuma “Viestura iela 39-7" Gulbenē, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužu lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Lazdiņas” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par dzīvokļa īpašuma “Stāķi 2”-9, Stradu pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Dūkuri” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Oļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par nekustamā īpašuma “Kalnieši 1” – 3, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 7” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par nekustamā īpašuma “Kartona Fabrika 16” – 11, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par nekustamā īpašuma “Gatves 3” – 2, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par nekustamā īpašuma “Šķieneri 9” – 14, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Vecadulienas veikals”  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

37. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

38. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

39. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

40. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

41. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

42. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr. 14 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

43. Par Gulbenes novada domes 2011.gada 29.septembra instrukcijas Nr.1 “Par izīrētāju pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā” atzīšanu par spēku zaudējušu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

44. Par pilnvarojumu pārstāvībai biedrībā “Vidzemes Tūrisma asociācija”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

45. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5064 012 0410 robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

46. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Stradu pagastā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

47. Par ielas statusa noteikšanu inženierbūvei Beļavas pagastā

ZIŅO: Gunārs Ciglis

48. Par atteikumu reģistrēt I. B. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

49. Par atteikumu reģistrēt S. P. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

50. Par atteikumu reģistrēt T. R. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

51. Par K. A. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

52. Par A. S. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

53. Par I. V. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

54. Par A.K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

55. Par E. K. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

56. Par S. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Valtis Krauklis

57. Par R. B. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

58. Par I. J. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Valtis Krauklis

59. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

60. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

61. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-4 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

62. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

63. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

64. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-9, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

65. Par dzīvokļa Brīvības iela 5-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

66. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-7 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

67. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-13 Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

68. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

69. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-29, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

70. Par dzīvokļa Līkā iela 28-35, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

71. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

72. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-19, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

73. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

74. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-5-26, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

75. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-4-40, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

76. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-1-54, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

77. Par dzīvokļa Pamatu iela 11A-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

78. Par dzīvokļa Pils iela 6-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

79. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

80. Par dzīvokļa Rīgas iela 58-28, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

81. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

82. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

83. Par dzīvokļa Upes iela 3-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

84. Par dzīvokļa Upes iela 3-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

85. Par dzīvojamās telpas Nr.12 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

86. Par dzīvojamās telpas Nr.12A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

87. Par dzīvojamās telpas Nr.25 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

88. Par dzīvojamās telpas Nr.26A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

89. Par dzīvokļa  “Pilskalni 2”-2, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

90. Par dzīvokļa “Strautmaļi”-2,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

91. Par dzīvojamās mājas “Saulgrieži”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

92. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 20” -2, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

93. Par dzīvokļa “Stacija” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

94. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

95. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

96. Par dzīvojamās telpas Nr.14, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

97. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Valtis Krauklis

98. Par dzīvojamās mājas Alkšņi, Līgo pagasts Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

100. Par dzīvokļa “Pededze”-12, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

101. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

102. Par atteikumu pagarināt dzīvokļa “Gatves 5”-6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņu

ZIŅO: Valtis Krauklis

103. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

104. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-3, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

105. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.15  “Par sociālo un cita sociālā atbalsta pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

106. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.16  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.7 “Par sociālajiem pabalstiem”” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

107. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.17  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 19.marta saistošajos noteikumos Nr.6 “Par pabalstiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm”” izdošanu

ZIŅO: Valtis Krauklis

108. Par Ingas Dukures atbrīvošanu no Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētājas amata

ZIŅO: Valtis Krauklis

109. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Digitālās prasmes visiem” realizēšanai programmā ERASMUS+ mācību mobilitāšu KA1 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

110. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu projekta “Work together” (Strādājam kopā) realizēšanai programmā ERASMUS+ stratēģiskās partnerības KA2 sektorā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

111. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta noteikumos Nr.4 “Par stipendijām Gulbenes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

112. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu izglītojamo sasniegumu mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniskās pētniecības darbu konferencēs izvērtēšanas un apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

113. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Šķieneros”

ZIŅO: Normunds Audzišs

114. Par prioritārā investīciju projekta “Ielu apgaismojuma izbūve Gulbenes novada ciemos” iesniegšanu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai

ZIŅO: Normunds Audzišs

115. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Normunds Audzišs

116. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Lejasciema vidusskolas stadiona pārbūve”

ZIŅO: Normunds Audzišs

117. Par maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Normunds Audzišs

118. Par Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” 2020.gada publiskā pārskata apstiprināšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

119. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Šķieneri 1”-11, Šķieneri, Stradu pagastā, Gulbenes novadā īres maksā

ZIŅO: Normunds Audzišs

120. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.jūnija saistošo noteikumu Nr.18 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

121. Par izmaiņām Gulbenes novada domes Kultūras komisijas, stipendiju piešķiršanas komisijas un pilnvaroto biedrības “Gulbenes Buki” pārstāvju sastāvā

ZIŅO: Normunds Audzišs

122. Par SIA ”Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos

ZIŅO: Normunds Audzišs

123. Par projekta “No jauna kopā būt”  priekšfinansējuma piešķiršanas atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”

ZIŅO: Normunds Audzišs

124. Par sadarbības līguma slēgšanu

ZIŅO: Normunds Audzišs

125. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 29.jūnija lēmumā “Par pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā SIA “Gulbenes nami”” (protokols Nr.9; 25.§)

ZIŅO: Normunds Audzišs