19.novembra Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē tika izskatīti divi informatīvi jautājumi.

1. Par Gulbenes novada izglītības iestāžu absolventu tālākizglītību.

2. Par Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības plānu 2016.-2018.gadam.

Par novada izglītības iestāžu absolventu tālākizglītību informēja Vija Medne, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas metodiķe.

2014./2015. mācību gadā pamatizglītību Gulbenes novadā ieguva 202 izglītojamie – 196 no tiem saņēma apliecību par pamatizglītības apguvi, 6 no tiem skolu absolvēja ar liecību.

2014./2015. mācību gadā vidējo izglītību Gulbenes novadā ieguva 131 izglītojamais – 130 no tiem saņēma atestātu par vidējās izglītības apguvi, 1 no tiem skolu absolvēja ar liecību.

Par skolu absolventu tālākizglītību skatiet komitejas sēdē demonstrēto prezentāciju.

Par Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu tīklā attīstības plānu 2016.-2018.gadam informēja Arnis Šķēls, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs.

Plāna izstrādi veica darba grupa – Andis Caunītis, Arnis Šķēls, Anita Birzniece, Sandra Daudziņa, Valtis Krauklis, Guna Švika, Jānis Barinskis un Lienīte Reinsone.

Arnis Šķēls iepazīstināja ar izglītības iestāžu tīklā attīstības plānā ietverto informāciju – faktiskās situācijas konstatējumu, izglītības jomas SVID (stiprās un vājās puses, iespējas un draudi) analīdzi, kritērijiem izglītības iestādes izvērtējumam u.c.

Līdz nākamajai Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdei Gulbenes novada vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības plāna 2016.-2018.gadam projekts tiks izsūtīts izglītības iestāžu vadītājiem, pārvalžu vadītājiem un domes deputātiem izvērtēšanai un priekšlikumu sniegšanai.

Decembra komitejas sēdē plānots lemt par attīstības plāna tālāk virzību apstiprināšanai Gulbenes novada domes sēdē.