9.11.2015. Gulbenes novada dome uz publisku tikšanos aicina novada uzņēmējus, lai kopīgi spriestu par uzņēmējdarbībai nozīmīgu pašvaldības grants ceļu pārbūvi un būvniecību Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

VTV sižēts par Gulbenes novada uzņēmēju un pašvaldības tikšanos.