Gulbenes novada dome ir izskatījusi SIA “Gulbenes nami”, reģistrācijas numurs 54603000121, juridiskā adrese: Gaitnieku iela 1B, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, 2021.gada 9.jūnija iesniegumu Nr.GN/2021/1.4/400 “Par siltumapgādes tarifa aprēķinu Gulbenes novada, Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciema administratīvajā teritorijā” (Gulbenes novada pašvaldībā saņemts 2021.gada 9.jūnijā un reģistrēts ar Nr. GND/4.8/21/1620-G) un iesniegto siltumenerģijas pakalpojuma maksas aprēķinu.

SIA „Gulbenes nami” siltumapgādes pakalpojumu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciemā un Šķieneru ciemā sniedz, pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”” (prot.11, 6.§) un 2017.gada 11.augustā starp Gulbenes novada domi un SIA “Gulbenes nami” noslēgto deleģēšanas līgumu Nr.GND/9.17/17/804.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 14.punkta g)apakšpunktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 43.1 panta trešo daļu, kas paredz, ka valsts pārvaldes uzdevuma ietvaros pašvaldību pilnvaroto privātpersonu sniegto pakalpojumu maksas apmēra noteikšanas un apstiprināšanas kārtību, kā arī atbrīvojumus privātpersonām nosaka pašvaldības dome, ņemot vērā Gulbenes novada domes 2017.gada 10.augusta lēmumu “Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes nami”” (prot.11, 6.§) un 2017.gada 11.augustā starp Gulbenes novada domi un SIA “Gulbenes nami” noslēgtā deleģēšanas līguma Nr.GND/9.17/17/804 5.punktu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu, un Finanšu komitejas ieteikumu, atklāti balsojot: ar 15 balsīm "Par" (Anatolijs Savickis, Andis Caunītis, Andris Vējiņš, Guna Pūcīte, Gunārs Ciglis, Ieva Grīnšteine, Indra Caune, Intars Liepiņš, Larisa Cīrule, Lāsma Gabdulļina, Normunds Audzišs, Normunds Mazūrs, Stanislavs Gžibovskis, Valtis Krauklis, Zintis Mezītis), "Pret" – nav, "Atturas" – nav, Gulbenes novada dome NOLEMJ:

1. APSTIPRINĀT SIA “Gulbenes nami”, reģistrācijas numurs 54603000121, deleģēto pārvaldes uzdevumu ietvaros sniegto maksas pakalpojumu cenrādi:

Nr.

p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN (euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN

(euro)

1.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksa Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemu administratīvajās teritorijās:

1.1.

Fiziskām personām

MWh

59,92

7,19*

67,11

1.2.

Juridiskām personām

MWh

59,92

12,58

72,50

Piezīmes.

* Piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 42. panta divpadsmito daļu.

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais maksas pakalpojumu cenrādis stājas spēkā 2021.gada 1.oktobrī.

3. Ar 2021.gada 1.oktobri atzīt par spēkā zaudējušu Gulbenes novada domes 2020.gada 27.augusta lēmumu “Par SIA “Gulbenes nami” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu maksas apstiprināšanu Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu un Šķieneru ciemos” (protokols Nr.15, 107.§).