Gerbonis mazsSaskaņā ar Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumu Nr.GND/2021/912 „Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu” (protokols Nr.11, 88.p.) ir noteikts Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš no 2021.gada 2.augusta līdz 2021.gada 13.augustam.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

 1. reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām;
 2. katram attiecīgās domes deputātam;
 3. ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk - vēlētāju grupa).

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta otro daļu katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, deputāta vai vēlētāju grupas izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits nedrīkst būt lielāks par attiecīgajā vēlēšanu komisijā ievēlējamo locekļu skaitu.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma komisiju likuma 6.pantu par novada vēlēšanu priekšsēdētāja/locekļa kandidātu var pieteikt Latvijas pilsoni:

 1. kurš prot latviešu valodu;
 2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 3. kurš nav Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;
 4. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis.

Pieteikumi Gulbenes novada pašvaldībai (kontakti: e-pasts: , tālr.64497710, 26595362) iesniedzami:

 • nosūtot tos pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
 • ievietojot Gulbenes novada pašvaldības pastkastītē, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas galvenās ieejas iekšdurvīm (Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401);
 • Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (1.stāvā), Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401;
 • vai nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu .

Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikumam pievienojami vēlētāju paraksti, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

Pieteikuma veidlapa pieejama ŠEIT.