Drukāt

26.11.2015. notika Gulbenes novada domes sēde, kurā izskatīja 32 darba kārtības jautājumus.

Saistībā ar palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā izskatīti 3 darba kārtības jautājumi – reģistrēšana Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā, dzīvojamās telpas izīrēšana, īres līguma pagarināšana.

Tiks veikti grozījumi saistošo noteikumu “Par vienreizēju apbedīšanas pabalstu” 2.2. un 3.4. punktā. Apbedīšanas pabalsts nevarēs būt lielāks par 80% no attiecīgā gada 1.janvārī valstī spēkā esošās minimālās darba algas, pabalsts tiks izmaksāts 3 dienu laikā no labvēlīgā administratīvā akta pieņemšanas dienas. Noteikumi tiks papildināti ar 2.3. un 3.5. punktu.

Pabalsta apmērs par mirušu trūcīgu personu vai personu bez ienākumiem, vai pensijas vecuma personu (vai personu ar invaliditāti), kuram VSAA aprēķinātais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par 80% no valstī noteiktās minimālās darba algas, aprēķināms kā starpība starp summu, ko sastāda 80% no valstī noteiktās minimālās darba algas un VSAA aprēķināto apbedīšanas pabalstu.

Pabalstu par mirušu personu var pieprasīt ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no miršanas reģistrācijas dienas.

Apstiprināta Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politika, kas stāsies spēkā ar 2016.gada 1.janvāri, tajā pašā laikā tiks uzsākts darbs pie novada pašvaldības grāmatvedības centralizācijas. Līdz šim spēkā 28.11.2013. apstiprinātā grāmatvedības politika.

Atbalstīta Rankas pagasta pārvaldes iecere par angāra būvniecību pēc īpašumu pārdošanas un tam nepieciešamo finanšu līdzekļu saņemšanas.

Pieņemts ziedojums no SIA VASKS 2 000.00 EUR Gulbenes BJSS/BUKI basketbola komandas atbalstam.

 

Atbalstīta iecere izveidot sociālās aprūpes institūciju “Jaungulbenes Alejās”. Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļai sadarbībā ar Gulbenes novada sociālo dienestu uzdots organizēt būvprojekta izstrādi ēkas pārbūvei un pielāgošanai sociālās institūcijas vajadzībām.

Apstiprināts uzņēmējdarbībai nozīmīgo pašvaldības ceļu saraksts iesniegšanai projektu konkursam Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Vēl aizvien var iesniegt pieteikumus ceļa pārbūvei.

5-21 Meņģele – šoseja P-27 (1 km; 80 000 EUR)

3-2 Pamatskola – Jaunauziņas – Ceplīši (0,32 km; 20 300 EUR);

3-13 Jaunauziņas – Attīrīšanas (0.13 km; 8 200 EUR)

4-6 Galgauska-Zemītes-Lielkaļi (3 km; 144 000 EUR)
1-2 Krūzītes-Spriņģi (4,13 km; 283 000 EUR)
13-32 Mālukalns-Lejnieki (1,1 km; 169 000 EUR)
2-31 Medņi- Daukstes (1,76 km; 110 000 EUR)
11-4 Priednieki-Āboliņi-Staubernieki (2,97 km; 223 000 EUR)
10-6 Ranka - Rankas stacija (3,8 km; 217 000 EUR)
11-9 Pogupe-Medņi (1,4 km; 140 000 EUR)
13-22 Krimi – Alsupes (2,79 km; 236 000 EUR)
9-13 Stukmaņi- Jaunasarupji-Roznieki ( 2,93 km; 200 000 EUR)

6-2 Litenes stacija-Sopuļi-Jaunsilenieki (4,85 km; 242 000 EUR);

6-36 pievedceļš “Jaunsileniekiem" (0,65 km; 32 000 EUR);

6-9 Sopuļi – Monte betona tilts (0,30 km; 15 000 EUR)

2-13 Elstu pienotava-Dzidrumi-Medņi-Odzenieši (4,498 km; 200 000 EUR)
12-4 Stradu skola – Antani (4,1 km; 200 000 EUR)
2-15 Stari-Blektes-Audīles (4,395 km; 250 000 EUR)
12-12 Vīkšņi – Atvases –Voldemāri (2,6 km; 114 000 EUR)
5-3 Mulcupes – Grimnauži (2,25 km; 128 000 EUR)
3-11 Aizvēji – Zvirgzdiņi (1,37 km; 78 000 EUR)
8-3 Silalauzas – Kalniņi (1,69 km; 114 000 EUR)
9-5 Dravnieki –Lapši (3,46 km; 209 000 EUR)
13-1 Kļavas-Ķezberi-Kalves (2,05 km; 169 000 EUR)

 

- Pieņemts lēmums par Atzinības raksta piešķiršanu Silvijai Štoknei.

- Nolemts atļaut Gulbenes novada domes deputātei un Gulbenes bibliotēkas direktorei Antrai Sprudzānei savienot Gulbenes bibliotēkas direktores amatu ar biedrības “Sateka” projektu vērtēšanas komisijas locekļa amatu, ievērojot normatīvo aktu prasības un valsts amatpersonas ētikas normas.

 

Ūdenssaimniecība

Noteikta maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kurus Sveķu internātpamatskola sniedz dzīvojamai mājai “Aduliena1”:

par ūdensapgādes pakalpojumiem – 1,00 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

par kanalizācijas pakalpojumiem – 1,55 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Noteikta maksa par ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kurus Jaungulbenes pagasta pārvalde sniedz dzīvojamai mājai “Aduliena 1”:

par ūdensapgādes pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,09 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa),

par kanalizācijas pakalpojumiem fiziskām un juridiskām personām – 1,64 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa).

 

Nekustamais īpašums, komunālie un īres maksājumi

Izskatīti vairāki jautājumi par īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu, par komunālo pakalpojumu maksājumu un īres maksas parādiem, kā arī par īres līguma laušanu un izlikšanu no dzīvojamās telpas.

Atbilstoši personu iesniegumiem nolemts izbeigt vairākus zemes nomas līgumus; atbilstoši personu iesniegumiem nolemts iznomāt zemes gabalus

Pieņemti vairāki lēmumi saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu, adresēm un nosaukumiem, sadalīšanu un apvienošanu, par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu, par zemes ierīcību.

Pieņemts lēmums par nedzīvojamo telpu nomas izsoli Jaungulbenes pagastā.

Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijai uzdots organizēt “Paliena 1”– 12 Stradu pagastā un “Pamati 1” Jaungulbenes pagastā izsoli.