Gerbonis mazs2021.gada 18.-19.augustā norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

18.08.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par projekta “Ķekatas Stāmerienas pilī” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Plēķi - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Austrumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Gaujas - 4” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par Daukstu pagasta dzīvojamās ēkas "Kalnieši 1"  pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0112 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Gulbenes pilsētas  nekustamajam īpašumam “Brīvības iela 87”

ZIŅO: Guna Švika

11. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Oši”

ZIŅO: Guna Švika

12. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Modriņi”

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Pļavas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par dzīvokļa īpašuma "Gatves 5" - 6, Rankas pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Pededzes parkas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

33. Par Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijas likvidēšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

36. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

38. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

39. Par izmaiņām Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

40. Par izmaiņām Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

41. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par izmaiņām Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

44. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

45. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

18.08.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par R. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par L. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par atteikumu reģistrēt T. F. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-24, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par dzīvokļa Miera iela 1B-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par dzīvokļa Pils iela 6-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par dzīvokļa Pils iela 6-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Viestura iela 39-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola” -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-45, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļu "Virānes skola"-2 un "Virānes skola"-3, Tirzas pag., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par atbildīgās Gulbenes novada pašvaldības politiskās amatpersonas noteikšanu darbībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.____  “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

18.08.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

 

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2020/36 “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadī

ZIŅO: Dārta Vilne

3. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

4. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2021.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par izmaiņām Apbalvošanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas brīvprātīgā darba projektam Nr.2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 realizēšanai Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Gulbenes novada bibliotēkā un Leja

ZIŅO: Lauris Šķenders

8. Par Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas  vadlīniju apstiprināšanu

ZIŅO: Lelde Bašķere

Finanšu komiteja

19.08.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Stāķi 17”-18,  Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads  īres maksā

ZIŅO: Andis Caunītis

3. Par projekta “Ķekatas Stāmerienas pilī” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Sporta ielas posma Stradu pagastā Gulbenes novadā seguma atjaunošana, stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve”

ZIŅO: Andis Caunītis

5. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vienības ielas posma Beļavas pagastā, Gulbenes novadā un pieguļošās teritorijas seguma atjaunošana”

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Andis Caunītis

7. Par pabalsta piešķiršanu Valtim Krauklim

ZIŅO: Andis Caunītis