Gerbonis mazs2021.gada 26.augustā plkst.10.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekts

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā” izdošanu

 

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Gaitiņi 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Plēķi - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Austrumi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Zemes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Gaujas - 4” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Galadukuļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Kalnāres” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Stāķi 11 – 7” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar kadastra numuru 5090 009 0101 sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Šķieneri TEH” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par Daukstu pagasta dzīvojamās ēkas "Kalnieši 1"  pārvaldīšanas tiesību nodošanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0112 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par Gulbenes pilsētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 007 0094 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Gulbenes pilsētas  nekustamajam īpašumam “Brīvības iela 87”

ZIŅO: Guna Švika

16. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Oši”

ZIŅO: Guna Švika

17. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un sastāva grozīšanu Lizuma pagasta  nekustamajam īpašumam “Modriņi”

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Pļavas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par zemes vienības Lejasciema pagastā ar kadastra numuru 5064 006 0040 atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par dzīvokļa īpašuma "Gatves 5" - 6, Rankas pagastā, atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Pededzes parkas” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Latgales iela 2” sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5001 005 0019 ½ domājamās daļas pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Nākotnes iela 16” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Liānas” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 13, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Graužvidi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 58 – 22, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A” izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par zemes vienību piekritību pašvaldībai

ZIŅO: Guna Švika

41. Par zemes vienību noteikšanu par starpgabaliem

ZIŅO: Guna Švika

42. Par nomas objekta piedāvājumu atlases organizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Gulbenes novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam investīciju plāna 2021.-2023.gadam grozījumiem

ZIŅO: Guna Švika

44. Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Guna Švika

45. Par Gulbenes novada domes Licencēšanas komisijas likvidēšanu

ZIŅO: Guna Švika

46. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

47. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Tūrisma komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

48. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Vides aizsardzības jautājumu komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

49. Par izmaiņām Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

50. Par izmaiņām Sabiedriskā transporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

51. Par izmaiņām Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

52. Par izmaiņām Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

53. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2009.gada 10.septembra nolikumā “Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

54. Par izmaiņām Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

55. Par Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

56. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Mantas iznomāšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

57. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Guna Švika

58. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Ētikas  komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par izmaiņām Apbalvošanas komisijas sastāvā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas sastāva apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

61. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2020.gada 26.novembra noteikumos Nr.GND/IEK/2020/36 “Kārtība, kādā tiek reģistrēti amatiermākslas kolektīvi Gulbenes novada pašvaldībā, noteikta to darbības finansēšana un darba samaksa vadītājiem, speciālistiem, koncertmeistariem un profesionāliem nozares ekspertiem”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par iekšējā normatīvā akta “Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par stipendiju piešķiršanai atbalstāmo profesionālo studiju specialitātēm un maksimālo stipendiātu skaitu katrā atbalstāmajā specialitātē 2021.gadā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par priekšfinansējuma nodrošināšanu Eiropas brīvprātīgā darba projektam Nr.2021-1-LV02-ESC51-VTJ-000037280 realizēšanai Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē, Gulbenes 2.pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”, Gulbenes novada bibliotēkā un Lejasciema pirmsskolas izglītības iestādē “Kamenīte” programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par Gulbenes novada brīvprātīgā darba sistēmas  vadlīniju apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par R. E. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par L. D. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par atteikumu reģistrēt T. F. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa Ābeļu iela 26-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-24, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvokļa Miera iela 1B-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvokļa Pils iela 6-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvokļa Pils iela 6-6, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-4-23, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-6-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Viestura iela 39-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa  Liepu iela 2-3, Pilskalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola” -1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvokļa “Lauksaimniecības Skola 5” -5, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvojamās telpas Nr.15, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa „Egles”-2, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa „Rozītes”-3, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvokļa  “Vītoli”-8, Līgo , Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa “Stāķi 3”-14, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Šķieneri 9”-2, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-43, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-45, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-32, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvokļu "Virānes skola"-2 un "Virānes skola"-3, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa "Ozoliņi"-5, Tirzas pag., Gulbenes nov., īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.19  “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par atbildīgās Gulbenes novada pašvaldības politiskās amatpersonas noteikšanu darbībai Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par projekta “Ķekatas Stāmerienas pilī” īstenošanu un projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis, Guna Švika

94. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu dzīvokļa “Stāķi 17”-18,  Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads  īres maksā

ZIŅO: Andis Caunītis

95. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Sporta ielas posma Stradu pagastā Gulbenes novadā seguma atjaunošana, stāvlaukuma un gājēju celiņa izbūve”

ZIŅO: Andis Caunītis

96. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vienības ielas posma Beļavas pagastā, Gulbenes novadā un pieguļošās teritorijas seguma atjaunošana”

ZIŅO: Andis Caunītis

97. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”

ZIŅO: Andis Caunītis

98. Par pabalsta piešķiršanu Valtim Krauklim

ZIŅO: Andis Caunītis

99. Par Guntras Rones iecelšanu Gulbenes novada Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja amatā

ZIŅO: Andis Caunītis