Gerbonis mazs2021.gada 2.septembrī plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes ārkārtas sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 25.marta iekšējā normatīvajā aktā Nr.GND/IEK/2021/22 “Gulbenes novada pašvaldības 2021. gada līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Zane Pūcīte

3. Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenē, Gulbenes novadā

ZIŅO: Jānis Barinskis

4. Par politiskās amatpersonas deleģēšanu Vidzemes plānošanas reģiona Deinstitucionalizācijas vadības grupā

ZIŅO: Sanita Mickeviča