Lauzsaukumsi turpinātu kvalificētu speciālistu piesaisti Gulbenes novadam un nodrošinātu pašvaldību un tās iestādes ar augsti kvalificētiem speciālistiem nākotnē, Gulbenes novada pašvaldība jau otro gadu sniedz atbalstu atsevišķu profesionālo studiju specialitāšu studējošajiem, piešķirot ikmēneša stipendiju 80% apmērā no vidējās algas valstī. Izvērtējot esošo darba tirgus situāciju novadā, 2021./2022.mācību gadā uz atbalstu var pretendēt šādās specialitātēs studējošie: matemātikas skolotājs (1 vieta), svešvalodu skolotājs (1 vieta), mūzikas skolotājs (1 vieta), medicīnas māsa (1 vieta), fizioterapeits (1 vieta), sociālais darbinieks (1 vieta) un sporta pedagogs/sporta treneris (1 vieta).

Lai pretendētu uz stipendiju, studentam jāatbilst šādiem kritērijiem:

  • pretendents ir 2. kursa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu students kādā no iepriekšminētajām specialitātēm;
  • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  • pretendentam ir izvēlētajai apgūstamajai specialitātei nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis.

Konkursā iesniedzamie dokumenti:

  • pieteikums stipendijas saņemšanai;
  • motivācijas vēstule stipendijas saņemšanai;
  • izziņa no augstskolas par studiju faktu;
  • sekmju izraksts par jau apgūto studiju periodu.

Pieteikuma dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 30. septembrim pulksten 16.00:

  • nosūtot pa pastu, ievietotus slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam studējošajiem” Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401;
  • nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi parakstītu ar elektronisko parakstu: ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam studējošajiem”;
  • iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā (darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 16.00), ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Pieteikums Gulbenes novada stipendiju konkursam studējošajiem”.

Pieteikumam jābūt nogādātam norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Vairāk informācijas: “Stipendijas piešķiršanas noteikumi studējošiem”

Pieteikums stipendijas saņemšanai 2021

Jana Igaviņa,

Gulbenes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste