Gerbonis mazsGulbenes novada dome 02.09.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.1027 “Par lokālplānojuma, kas groza Gulbenes novada teritorijas plānojumu, izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam Zaļajā ielā 3, Gulbenes novadā”.

Lokālplānojuma izstrādes priekšlikums paredz funkcionālā zonējuma maiņu Lokālplānojuma teritorijā no Savrupmāju apbūves teritorijas (Dzs) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R), lai attīstītu uzņēmējdarbības vidi Gulbenes novadā.

Lokālplānojuma teritorijā plānots veikt investīcijas un attīstīt uzņēmējdarbības vidi dažādu pakalpojumu sniegšanai.

Lokālplānojuma izstrādi vadīs Gulbenes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Anita Vaska.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībai, sūtot uz e-pastu: vai pa pastu uz adresi Ābeļu iela 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.