Gerbonis mazs2021.gada 22.-23.septembrī norisināsies Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē Gulbenes novada pašvaldības Youtube.com kanālā.

Tautsaimniecības komiteja

22.09.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par nekustamo īpašumu Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Nākotnes iela 18” un “Latgales iela 9” nosacīto cenu apstiprināšanu un maiņas līguma slēgšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gāršas ferma” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par zemes vienību platību precizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 009 0156  robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par Litenes pagasta nekustamo īpašumu “Aizpurieši” un “Liepulejas” zemes vienību apvienošanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Kaulēni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas zaļā zona” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunakas”

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.GND/2021/589 “Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu” (protokols Nr.6, 13.p.)

ZIŅO: Guna Švika

39. Par cirtes veida precizēšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.GND/2021/969 “Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Guna Švika

40. Par koku ciršanu nekustamajos īpašumos Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Valmes mežs”, “Tilta iela 34”, “Emzes iela 19”

ZIŅO: Guna Švika

41. Par Gulbenes novada domes 2021.gada __.septembra saistošo noteikumu Nr.____  “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas  kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Guna Švika

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

22.09.2021. plkst.11.00 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par V.R. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par atteikumu reģistrēt A. G. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par A.G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par atteikumu reģistrēt K.V. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par I.L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par dzīvokļa Upes iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par dzīvokļa Upes iela 2-9, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par dzīvokļa “Skolas māja” 8, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvokļa “Ievlejas”-8, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dienesta dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa Raiņa iela 44-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

28. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

29. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

30. Par dzīvokļa “Ceļmalas ”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

31. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu  pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

32. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

33. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

34. Par dzīvokļa “Āres”-1, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

35. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

36. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

37. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

38. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

39. Par dzīvokļa “Vītoli - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

40. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

41. Par dienesta dzīvokļa “Avoti” - 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

42. Par dzīvokļa “Gatves 5” - 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

43. Par dzīvokļa  “Gatves” - 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

44. Par dzīvokļa “Gatves 6” - 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

45. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6” - 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

46. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8” - 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

47. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-14, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

48. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

49. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanunu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par dzīvokļa Dārza iela 15-23, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par L.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par N.K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

22.09.2021. plkst.13.00 notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Dārta Vilne

3. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

4. Par Gulbīša pamatskolas attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Sarmīte Puriņa

5. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/860 “Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.11, 36.p.)

ZIŅO: Valda Vorza

Finanšu komiteja

23.09.2021. plkst.9.00 notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde.

Darba kārtība

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam A.Caunītim

ZIŅO: Kristaps Dauksts

3. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniecei G.Švikai

ZIŅO: Kristaps Dauksts

4. Par finansējumu projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

5. Par dalību nekustamā īpašuma Klēts iela 6, Gulbene, Gulbenes novads izsolē

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

7. Par maksas pakalpojumiem

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

8. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

9. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

ZIŅO: Anita Rauza