Gerbonis mazs2021.gada 30.septembrī plkst.10.00 notiks Gulbenes novada domes sēde. Informatīvi domes sēdes norisei var sekot līdzi Gulbenes novada pašvaldības YouTube.com kanālā.

Saistošo noteikumu projekti

Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

Paskaidrojuma raksts

Pielikums

Par Gulbenes novada domes 2021. gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

4. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Rīgas iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

5. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

6. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči” atsavināšanu

ZIŅO: Guna Švika

7. Par nekustamā īpašuma “Ilgas” – 2, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Guna Švika

8. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

9. Par ēku (būvju) īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Gaitnieku iela 2A” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

10. Par nekustamā īpašuma Druvienas pagastā ar nosaukumu “Pērlis” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

11. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads,  nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

12. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” nosacītās cenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

13. Par nekustamo īpašumu Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Nākotnes iela 18” un “Latgales iela 9” nosacīto cenu apstiprināšanu un maiņas līguma slēgšanu

ZIŅO: Guna Švika

14. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ausekļa iela 8A”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

15. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Dzelzceļa iela 1E”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

16. Par nekustamā īpašuma Viestura iela 39 – 7, Gulbene, Gulbenes novads, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

17. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Salnāji”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

18. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Dzērves mala”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

19. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas lauks”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

20. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Raskrēsliņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

21. Par nekustamā īpašuma Stāmerienas pagastā ar nosaukumu “Pogaļas”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

22. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Baložu iela 12”, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

23. Par nekustamā īpašuma “Gatves” – 8, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

24. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 1, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, otrās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

25. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 47 – 2, Gulbene, Gulbenes novads, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

26. Par nekustamā īpašuma Rankas pagastā ar nosaukumu “Mežmalas”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

27. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jasmīni”, trešās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

28. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

29. Par nekustamā īpašuma Rīgas iela 56 – 27, Gulbene, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

30. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lidlauks” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

31. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Pienenes” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

32. Par nekustamā īpašuma Lejasciema pagastā ar nosaukumu “Gāršas ferma” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

33. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 17” – 22, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

34. Par servitūta ceļa noteikšanu

ZIŅO: Guna Švika

35. Par zemes vienības platības precizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

36. Par zemes vienības Galgauskas pagastā platības precizēšanu

ZIŅO: Guna Švika

37. Par Litenes pagasta nekustamo īpašumu “Aizpurieši” un “Liepulejas” zemes vienību apvienošanu

ZIŅO: Guna Švika

38. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5044 009 0156  robežu shēmas apstiprināšanu

ZIŅO: Guna Švika

39. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

40. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Vecpriednieki” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

41. Par Lizuma pagasta nekustamā īpašuma “Kalniņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

42. Par nekustamā īpašuma Lizuma pagastā ar nosaukumu “Velēnas zaļā zona” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

43. Par Līgo pagasta nekustamā īpašuma “Kaulēni” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Guna Švika

44. Par grozījumu veikšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 27.maija lēmumā Nr.GND/2021/589 “Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Robežnieki” sastāva grozīšanu” (protokols Nr.6, 13.p.)

ZIŅO: Guna Švika

45. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stradu pagasta  nekustamajam īpašumam “Jaunakas”

ZIŅO: Guna Švika

46. Par cirtes veida precizēšanu Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta lēmumā Nr.GND/2021/969 “Par kopšanas cirti nekustamajā īpašumā Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Adulienas skola”

ZIŅO: Guna Švika

47. Par koku ciršanu nekustamajos īpašumos Gulbenes pilsētā ar nosaukumiem “Valmes mežs”, “Tilta iela 34”, “Emzes iela 19”

ZIŅO: Guna Švika

48. Par Stradu pagasta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5090 001 0112 sadalīšanu

ZIŅO: Guna Švika

49. Par V. R. iesnieguma izskatīšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

50. Par A. G. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

51. Par I. L. reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

52. Par A. G.  reģistrēšanu Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

53. Par atteikumu reģistrēt K. V. Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

54. Par L. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

55. Par N. K. izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu  jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

56. Par dzīvokļa Upes iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

57. Par dzīvokļa Upes iela 2-9, Gulbene, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

58. Par dzīvokļa “Skolas māja” 8, Kalniena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

59. Par dzīvokļa “Ievlejas”-8, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

60. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-24, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

61. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

62. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

63. Par dzīvokļa Brīvības iela 16-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

64. Par dzīvokļa Dzelzceļa iela 3A-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

65. Par dienesta dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-9-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

66. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-7-17, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

67. Par dzīvokļa Līkā iela 25A-46, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

68. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 35-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

69. Par dzīvokļa O.Kalpaka iela 88-11, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

70. Par dzīvokļa Skolas iela 5 k-3-13, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

71. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

72. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-27, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

73. Par dzīvojamās telpas Upes iela 2-37, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

74. Par dzīvokļa Upes iela 3-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

75. Par dzīvokļa Rīgas iela 19-4, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

76. Par dzīvokļa Rīgas iela 48-12, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

77. Par dzīvokļa Rīgas iela 58A-31, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

78. Par dzīvokļa Raiņa iela 44-10, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

79. Par dzīvojamās telpas Nr.9 sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

80. Par dzīvojamās telpas Nr.25A sociālā  dzīvojamā mājā “Blomīte”, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

81. Par dzīvokļa “Ceļmalas ”-9, Ozolkalns, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

82. Par dzīvokļa Dārza iela 15-9, Stari, Daukstu  pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

83. Par dzīvojamās mājas “Purvīši”,  Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

84. Par dzīvokļa Ozolu iela 2-1, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

85. Par dzīvokļa “Āres”-1, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

86. Par dzīvojamās telpas Nr.9, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

87. Par dzīvojamās telpas Nr.13, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

88. Par dzīvojamās telpas Nr.19, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

89. Par dzīvojamo telpu Nr.20, 21, 22 “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

90. Par dzīvokļa “Vītoli - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

91. Par dzīvojamās mājas “Alkšņi”, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

92. Par dzīvokļa “Gatves 5” - 10, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

93. Par dzīvokļa  “Gatves” - 6, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

94. Par dzīvokļa “Gatves 6” - 11, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

95. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6” - 6, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

96. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 8” - 5, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

97. Par dienesta dzīvokļa “Avoti” - 3, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads,   īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

98. Par dzīvokļa “Stāķi 4”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

99. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-18, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

100. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-20, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

101. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

102. Par dzīvokļa “Šķieneri 7”-25, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanunu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

103. Par dzīvokļa “Stāķi 18”-7, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

104. Par dzīvokļa “Ceļmalas 3”-14, Ceļmalas, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

105. Par dzīvokļa “Virānes skola”-1, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

106. Par dzīvokļa Dārza iela 15-23, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

107. Par dzīvokļa Dārza iela 2-8, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

108. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2021.gada 26.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 “Par sociālo palīdzību Gulbenes novadā”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

109. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes  2016.gada 28.aprīļa nolikumā “Gulbenes bāriņtiesas nolikums” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

110. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija iekšējā normatīvajā aktā “Gulbenes novada pašvaldības Kultūras komisijas nolikums”” apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

111. Par mēnešalgas noteikšanu novada izglītības iestāžu vadītājiem no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.augustam

ZIŅO: Anatolijs Savickis

112. Par Gulbīša pamatskolas attīstības plāna 2021.-2024. gadam apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

113. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/960 “Par projekta “MUZEJS BEZ ROBEŽĀM – parka stāsti” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanu” (protokols Nr.11, 36.p.)

ZIŅO: Anatolijs Savickis

114. Par iekšējā normatīvā akta “Grozījums Gulbenes novada domes 2019.gada 31.oktobra nolikumā “Gulbenes Mūzikas skolas nolikums””apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

115. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētājam A.Caunītim

ZIŅO: Guna Švika

116. Par transportlīdzekļa nodošanu individuālā lietošanā Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniecei G.Švikai

ZIŅO: Andis Caunītis

117. Par finansējumu projektam “Skolas ielas pārbūve Gulbenē, Gulbenes novadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

118. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem”

ZIŅO: Andis Caunītis

119. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā „Par maksas pakalpojumiem Gulbenes kultūras namos, tautas namos un estrādēs”

ZIŅO: Andis Caunītis

120. Par Gulbenes novada Sporta pārvaldes maksas pakalpojuma cenrāža apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

121. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Gulbenes novada domes 2021.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

122. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 30.septembra saistošo noteikumu Nr.21  “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas  kārtību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

123. Par finansiālā atbalsta piešķiršanu biedrībai “Gulbenes Moto”

ZIŅO: Anatolijs Savickis

124. Par aizņēmumu Valsts kasē investīciju projektam “Stadiona skrejceļa un futbola laukuma pārbūve Skolas ielā 12A, Gulbenē”

ZIŅO: Andis Caunītis

125. Par grozījumiem 2021.gada 25.februāra lēmumā Nr.GND/2021/170 “Par izglītības iestāžu izmaksām pašvaldību savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2021.gadā”

ZIŅO: Andis Caunītis

126. Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas piešķiršanu Gulbenes novada domes priekšsēdētājam Andim Caunītim

ZIŅO: Guna Švika

127. Par dalību nekustamā īpašuma Klēts iela 6, Gulbene, Gulbenes novads izsolē

ZIŅO: Andis Caunītis