Gerbonis mazs20.-21.oktobrī notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo un veselības jautājumu, Finanšu komitejas sēdes. Ikviens interesents varēs sekot līdzi komiteju sēžu norisei tiešraidē   https://www.youtube.com/channel/UC9f0yhM8zrlCfFLxJBwUSeA

Tautsaimniecības komiteja

 20.10. 2021. plkst. 09:00  

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

2. Par nekustamā īpašuma Gulbenes pilsētā ar nosaukumu “Ceriņu iela 24” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

3. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Priedkalni” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

4. Par nekustamā īpašuma “Lauksaimniecības Skola 20A” – 13, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

5. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 21, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

6. Par nekustamā īpašuma “Ražotāji” – 13, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

7. Par nekustamā īpašuma “Rēveļi 8” – 17, Rēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

8. Par nekustamā īpašuma “Stāķi 2” – 9, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

9. Par nekustamā īpašuma Tirzas pagastā ar nosaukumu “Kalnasīļi” pircēja apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

10. Par Beļavas pagasta nekustamā īpašuma “Saules - 1” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

11. Par Daukstu pagasta nekustamā īpašuma “Skrebeļi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

12. Par Galgauskas pagasta nekustamā īpašuma “Musteri - 2” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

13. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma “Ezera - 3” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

14. Par Jaungulbenes pagasta nekustamā īpašuma sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

15. Par Rankas pagasta nekustamā īpašuma “Avotkalns” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

16. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Namsadi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

17. Par Stāmerienas pagasta nekustamā īpašuma “Ievas” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

18. Par Stāmerienas pagasta nekustamo īpašumu “Salukalns” un “Ozolciems”  sastāvu grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

19. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Zvaigznes” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

20. Par Stradu pagasta nekustamā īpašuma “Siljāņi” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

21. Par Tirzas pagasta nekustamā īpašuma “Arāji” sastāva grozīšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

22. Par dzīvokļa īpašuma Skolas iela 5k - 1 – 4, Gulbene, atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

23. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Viesturi” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

24. Par nekustamā īpašuma Līgo pagastā ar nosaukumu “Krasta iela 12” atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

25. Par Rankas pagasta dzīvokļa īpašuma “Lauksaimniecības skola 10”-7 atsavināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

26. Par nekustamā īpašuma Dzelzceļa iela 3A – 6, Gulbene, Gulbenes novads, atsavināšanas izbeigšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

27. Par domājamo daļu no zemes Skolas ielā 1, Gulbene, nodošanu bez atlīdzības (J.Kušnere)

ZIŅO: Gunārs Ciglis

28. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Stāmerienas pagasta  nekustamajam īpašumam “Smiltāji - 1”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

29. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Lejasciema pagasta  nekustamajam īpašumam “Lapati – Tinguri”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

30. Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža kvartālā Daukstu pagasta nekustamajā īpašumā “Straumēni”

ZIŅO: Gunārs Ciglis

31. Par “ Gulbenes novada attīstības programmas 2018. - 2024.gadam īstenošanas uzraudzības pārskata par 2018. - 2020. gadu” apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

32. Par nekustamā īpašuma “Gaujmalas” – 20, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, izsoles rezultātu apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

33. Par nekustamā īpašuma Beļavas pagastā ar nosaukumu “Svelberģis 12”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

34. Par nekustamā īpašuma Daukstu pagastā ar nosaukumu “Lapiņi”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

35. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Jaunmezīši”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

36. Par nekustamā īpašuma Stradu pagastā ar nosaukumu “Lejaslīči”, pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu

ZIŅO: Gunārs Ciglis

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 20.10.2021. plkst. 11:00

  Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par … reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

3. Par … reģistrēšanu Gulbenes novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā

ZIŅO: Anatolijs Savickis

4. Par … izslēgšanu no Gulbenes novada  dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra

ZIŅO: Anatolijs Savickis

5. Par dzīvokļa “Gulbīša internāts”-1, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, izīrēšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

6. Par dzīvokļa Blaumaņa iela 29-8, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

7. Par dzīvokļa Litenes iela 29-3, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

8. Par dzīvokļa Litenes iela 29-5, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

9. Par dzīvokļa Miera iela 15-1, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

10. Par dzīvokļa Nākotnes iela 2 k-2-39, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

11. Par dzīvokļa O. Kalpaka iela 88-18, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

12. Par dzīvokļa “Mežotnes 1”-7, Svelberģis, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

13. Par dzīvokļa Dārza iela 11-5, Stari, Daukstu  pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

14. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 6-4, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

15. Par dzīvokļa Jaunlitenes iela 7-6, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

16. Par dzīvojamās telpas Nr.8, “Dzelmes”, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu.

ZIŅO: Anatolijs Savickis

17. Par dzīvojamās telpas “Ražotāji”-7, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads,  īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

18. Par dzīvokļa “Krasti - 3”, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

19. Par dzīvokļa Krasta iela 4, Līgo, Līgo pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

20. Par dzīvokļa “Kartona Fabrika 6”-4, Gaujasrēveļi, Rankas pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

21. Par dzīvokļa “Šķieneri 10”-19, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

22. Par dzīvokļa “Stāķi 19”-15, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

23. Par dzīvokļa “Šķieneri 4”-3, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

24. Par dzīvokļa “Šķieneri 8”-6, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

25. Par dzīvokļa “Stāķi 17”-18, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, īres līguma termiņa pagarināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

26. Par dzīvokļa Dzirnavu iela 2-2, Gulbene, Gulbenes novads, īres līguma pārjaunošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

27. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.____  “Par pabalstu krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību Gulbenes novadā” izdošanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

 

Izglītības,kultūras un sporta komiteja

 20.10.2021. plkst. 13:00

Darba kārtība:

1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Anatolijs Savickis

2. Par balvas “Gulbenes novada GODS 2021” piešķiršanu

ZIŅO: Antra Sprudzāne

3. Par Gulbenes novada sporta attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Dace Anča

4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas sastāvā

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

5. Par Gulbenes novada kultūras attīstības plāna 2023.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Gundega Ķikuste

6. Par Izglītības attīstības plāna Gulbenes novada Rankas pagastā izstrādes uzsākšanu

ZIŅO: Edīte Kanaviņa

7. Par pārstāvja deleģēšanu darbam  Ogres tehnikuma konventā

ZIŅO: Laima Priedeslaipa

Finanšu komiteja (Informācija tiks papildināta)

 21.10. 2021. plkst. 9:00

Darba kārtība:

 1. Par darba kārtības apstiprināšanu

ZIŅO: Andis Caunītis

2. Par stipendijas piešķiršanu

ZIŅO: Vita Lāčkāja

3. Par Gulbenes novada domes 2021.gada 28.oktobra saistošo noteikumu Nr.__  “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25  “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

ZIŅO: Andis Caunītis

4. Par aizņēmumu infrastruktūras projektam “Vidus ielas pārbūve Gulbenē”

ZIŅO: Daiga Krēsliņa

5. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā

ZIŅO: Andis Caunītis

6. Par grozījumu Gulbenes novada domes 2021.gada 29.jūlija lēmumā Nr.GND/2021/909 “Par telpu nodošanu patapinājumā biedrībai “Latvijas Sarkanais Krusts”” (protokols Nr.11, 85.p.)

ZIŅO: Sanita Mickeviča